ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο πλαίσιο του διαλόγου για τη δημιουργία της Εταιρίας Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης που ανακοίνωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης καταθέσουμε τις ακόλουθες προτάσεις :

Έχουμε προτείνει στην αρχή του σχετικού διαλόγου για τον τουρισμό της Περιφέρειας ότι απαιτείται να δημιουργηθεί ένας «Φορέας διαχείρισης τουριστικού προορισμού», ο οποίος θα έχει ένα κεντρικό και συντονιστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ισχυρού Brand name για τον τουρισμό της Ηπείρου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία επισημαίνουμε την ανάγκη να μη δημιουργούμε νέους φορείς χωρίς να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά τους.  Ήδη η Περιφέρεια συμμετέχει σε αρκετές εταιρίες, οι οποίες λόγω και της οικονομικής συγκυρίας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση (ΗΠΕΙΡΟΣ, ΕΤΑΝΑΜ κ.α.).  Οφείλουμε επομένως να βρούμε έξυπνες οργανωτικές λύσεις για να θεσμοθετήσουμε και να λειτουργήσουμε το νέο φορέα. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε η επιχειρησιακή λειτουργία του νέου φορέα να «φιλοξενηθεί» από τις υφιστάμενες αναπτυξιακές εταιρίες. Μάλιστα είναι μια χρήσιμη ευκαιρία για να προχωρήσει η συνένωση των σχημάτων αυτών σε μια δυνατή οργανωτικά και οικονομικά εταιρία της Περιφέρειας.

Με έξυπνες λύσεις μπορεί να διασφαλιστεί και ο στόχος της δημιουργίας και αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα τουριστικού προορισμού, όσο και η επιχειρησιακή του λειτουργία με την απαραίτητη οικονομία δυνάμεων και πόρων. Με το σκεπτικό αυτό προτείνουμε :

  1. Την ανάληψη της επιχειρησιακής υποστήριξης του νέου φορέα από τη συγχωνευμένη μία Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας, η οποία και θα αποτελεί τον καθολικό διάδοχο των υποχρεώσεων (προγραμμάτων) που οι υφιστάμενες εταιρίες σήμερα έχουν αναλάβει.
  2. Στο καταστατικό της νέας συγχωνευμένης αναπτυξιακής εταιρίας να προβλέπεται η συγκρότηση «Φορέα διαχείρισης τουριστικού προορισμού (ΦΔΤΠ) ΗΠΕΙΡΟΣ », που θα αποτελεί μόνιμη Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν πλην της Περιφέρειας εκπρόσωποι των δήμων, των επιμελητηρίων, των φορέων των ξενοδόχων, των ενοικιαζόμενων δωματίων κ.α. Η μόνιμη αυτή Επιτροπή θα αποτελεί το επίπεδο λήψης των αποφάσεων για την κατεύθυνση πολιτικής με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
  3. Στη νέα συγχωνευμένη αναπτυξιακή εταιρία να δημιουργηθεί ειδικό οργανωτικό τμήμα «Τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης».  Το τμήμα αυτό θα αποτελεί το επιχειρησιακό σκέλος του ΦΔΤΠ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Με την πρόταση που καταθέτουμε διασφαλίζεται αφενός μια διακριτή οργανωτικά και επιχειρησιακά λειτουργία του νέου Φορέα διαχείρισης τουριστικού προορισμού και αφετέρου η απαιτούμενη οικονομία δυνάμεων και πόρων. Ας φερθούμε έξυπνα και αποτελεσματικά αντί  να προβαίνουμε στην εύκολη λύση της δημιουργίας ενός νέου σχήματος. Ενός σχήματος μάλιστα πολύ αδύναμου θεσμικά του οποίου δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του και αντί να δώσουμε μια νέα προοπτική θα προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της οικονομικής αυτοδυναμίας του που θα έχουμε δημιουργήσει. Να σημειωθεί ότι με τη νομική μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας η Περιφέρεια δεν θα μπορεί ούτε καν να αναθέσει με Προγραμματική Σύμβαση συγκεκριμένες δράσεις για να έχει τους απαιτούμενους πόρους για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.