Η πρόταση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου για την αναδιάρθρωση του Ιδρύματος

tei igoumenitsas

Κατά τη χτεσινή δυνεδρίαση έγινε δεκτή στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με μικρές αλλαγές, η πρόταση του Προέδρου κ. Γκίκα Γρηγορίου για το χωρικό και θεματικό εξορθολογισμό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Ακολουθεί η πλήρης πρόταση, όπως διαμορφώθηκε στη Συνέλευση του Ιδρύματος και εστάλει στα ΜΜΕ από το ΤΕΙ Ηπείρου

Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Συνολική Πρόταση για την αναδιάρθρωση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η παρούσα οικονομική συγκυρία στη χώρα μας είναι πρωτόγνωρη, όπως αντίστοιχα ασυνήθιστη είναι και η κατάσταση που διαμορφώνεται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την ανάγκη για οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων και υποδομών.

Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος, επανειλημμένα και αρκετά πριν την τρέχουσα συγκυρία, είχαμε διατυπώσει προτάσεις για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Ιδρύματος στο πλαίσιο ενός εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Σήμερα, με τις παρούσες συνθήκες, αισθανόμαστε την ανάγκη να διατυπώσουμε ξανά τις προτάσεις μας, όχι για να διαπραγματευθούμε την ουσία των επιχειρημάτων μας αλλά λαμβάνοντας υπόψη:

Α. πρώτιστα, το πραγματικό συμφέρον των φοιτητών

Β. τα αιτήματα των συναδέλφων και συνολικά της ακαδημαϊκής κοινότητας

Γ. τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών και

Δ. τη θέληση της Πολιτείας, όπως εκφράζεται μέσω του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Στην προσπάθειά μας για ένα κοινό μέλλον με αναπτυξιακό χαρακτήρα και διεπιστημονική και διαθεματική διάσταση θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές στίγμα των θέσεών μας.

Η πρότασή μας περιλαμβάνει σύνθεση απόψεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και γι’ αυτό περιέχει τρία εναλλακτικά σχέδια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4009/2011. Συγκεκριμένα:

1ο ΣΧΕΔΙΟ: ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Πάγια και διαρκής επιδίωξή μας είναι οι ολοκληρωμένες και άρτιες δομές σε περιφερειακό επίπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση προτείνουμε τη σύσφιξη της συνεργασίας και διοικητικής συνένωσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περισσότερο αναλυτικά:

Στην Άρτα να υπάρξουν δύο αυτόνομες σχολές ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Α) Η  Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, η οποία θα προκύψει από τη συνένωση  των τεσσάρων τμημάτων της Σ.ΤΕ.Γ. Η νέα Σχολή, η οποία θα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

1) Φυτικής Παραγωγής (συγχώνευση των υπαρχόντων τμημάτων της Άρτας)

2) Ζωικής Παραγωγής (συγχώνευση των αντίστοιχων τμημάτων Άρτας και Ηγουμενίτσας).

3) Ιχθυοκομίας και Αλιείας

4) Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Β) Η Σχολή Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών, η οποία θα προκύψει από τα δύο υφιστάμενα τμήματα:

1) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και

2) Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

Στη σχολή θα εισάγονται 150 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Στην Πρέβεζα να υπάρξει μια αυτόνομη σχολή ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Η Σχολή των Οικονομικών Επιστημών, θα προκύψει από τη συνένωση τριών υφιστάμενων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου:

1) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (συνένωση των δύο τμημάτων της Πρέβεζας και του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Ηγουμενίτσας)

2) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Η Σ.Ε.Υ.Π. στα Ιωάννινα να ενταχθεί  στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας.

Το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα εντάσσεται στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

   Στην πρόταση αυτή δεν επιθυμώ προσωρινά να είμαι περισσότερο αναλυτικός, καθώς θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση των προθέσεων και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, συνεχίζω την πρωτοβουλία και τις επαφές που έχω αναλάβει για τη διεξαγωγή συζητήσεων με την Πρυτανική Αρχή του συγκεκριμένου Ιδρύματος στη βάση των όσων έχω ήδη περιγράψει.

2ο  ΣΧΕΔΙΟ: ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. έχει εκφράσει την άποψη για διακριτούς ρόλους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα.

Πιστεύουμε ότι για να αποτελέσει ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα καταλύτη για τη μακροχρόνια ανάπτυξη πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων, κάποιοι ελάχιστοι όροι της αποτελεσματικής λειτουργίας των Τ.Ε.Ι., όπως για παράδειγμα: α) Η συγκέντρωση στις ίδιες πόλεις των τμημάτων των Σχολών, έτσι ώστε να είναι συγγενή και κοινά τα αντικείμενα και να έχουν τις προϋποθέσεις και τους όρους για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση β) η ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας φοιτητών και διδασκόντων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ακαδημαϊκή κοινότητα γ) υψηλής ποιότητας κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμός δ) δημιουργία σύγχρονων Σχολών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επαγγελματικής αγοράς και της διεπιστημονικότητας.

Μόνο εάν εκπληρωθούν αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις το Τ.Ε.Ι. μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη μιας περιοχής, με την έννοια ότι τοποθετεί την περιοχή σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι τα περιφερειακά Τ.Ε.Ι. χρειάζονται εξασφάλιση από την πλευρά της Πολιτείας κάποιας σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης, αλλά και αυξημένη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να γίνουν ελκυστικά. Δυστυχώς στην πράξη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ιδίως σε ένα Ίδρυμα όπως είναι το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο σε πολλές πόλεις και έχει αναπόφευκτα πολύ μεγαλύτερο κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει.

Σήμερα οι Σ.ΤΕ.Γ. και Σ.Δ.Ο. εμφανίζουν περιορισμένη ακαδημαϊκή συνοχή, λόγω του κατακερματισμού των Τμημάτων των Σχολών σε τρεις πόλεις, γεγονός το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους. Με τη συγκέντρωση των Τμημάτων των Σχολών, την μεταφορά και συγχώνευσή τους σε ενιαίο χώρο, δηλαδή τον εξορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό εξασφαλίζεται το μίνιμουμ που απαιτείται για μια Ακαδημαϊκή Κοινότητα, των επιστημονικών επιρροών. Εξασφαλίζεται έτσι η διεπιστημονικότητα, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Η προσωπική μου πρόταση, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι η αναδιοργάνωση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με στόχο τον χωροταξικό εξορθολογισμό των Τμημάτων και Σχολών, που θα οδηγήσουν στη διασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έχει ως εξής:

Στην Άρτα να υπάρξουν τρεις αυτόνομες σχολές:

Η Σ.Τ.ΕΦ., η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Α) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Β) Ηλεκτρονικής (υπάρχει Φ.Ε.Κ. ίδρυσης)

Γ) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (υπάρχει Φ.Ε.Κ. ίδρυσης)

Η Σ.ΤΕ.Γ., η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Α) Φυτικής Παραγωγής (συγχώνευση των υπαρχόντων τμημάτων της Άρτας)

Β) Ζωικής Παραγωγής (συγχώνευση των αντίστοιχων τμημάτων Άρτας και Ηγουμενίτσας).

Γ) Ιχθυοκομίας και Αλιείας

Δ) Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Η Σχολή Μουσικών Σπουδών, η οποία θα περιλαμβάνει το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ως έχει).

Ειδικότερα για την Άρτα

Σε διεθνές επίπεδο, διαπιστώνεται ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας ακολουθείται από ελάττωση του αριθμού των τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον αγροτικό τομέα. Στην Ελλάδα, σαφώς και δεν υπάρχει τέτοια τάση, καθώς εδώ και δέκα χρόνια τα αντίστοιχα τμήματα διπλασιάζονται. Ακολουθήθηκε λοιπόν μια λανθασμένη πολιτική. Είναι γεγονός ότι η συνέχιση της τάσης αυτής περαιτέρω πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση των πτυχιούχων και κατά συνέπεια και των ίδιων των τμημάτων τα οποία δεν έχουν και δεν θα έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών.

Τα γνωστικά αντικείμενα όμως των τμημάτων που έχουν οι Σχολές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δένουν με την παραγωγική διαδικασία της Περιφέρειας που εδράζονται. Η μεγαλύτερη παραγωγή χοιρινού κρέατος, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Άρτας – Πρέβεζας. Και τα τμήματα Ζωικής και Φυτικής παραγωγής στηρίζουν επιστημονικά την πλειοψηφία των παραγωγικών φορέων της Ηπείρου.

Από την άλλη πλευρά υφίσταται πρόβλημα προσέλκυσης σπουδαστών. Κατά συνέπεια, οι συγχωνεύσεις των τμημάτων της Σ.ΤΕ.Γ. καθίστανται αναγκαίες και με τα νέα διευρυμένα γνωστικά αντικείμενα, με την εξασφάλιση της Διεπιστημονικότητας και με παράπλευρες άλλες ενέργειες, που κρίνονται άκρως απαραίτητες, όπως η ανανέωση των περιεχομένων σπουδών και ο ανασχεδιασμός ειδικοτήτων, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικά και να διαδραματίζουν τον σημαντικό τους μέχρι σήμερα ρόλο της επιστημονικής στήριξης του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της Ηπείρου.

Πέραν τούτων, τα οφέλη από μια τέτοια κίνηση, θα μπορούσαν να συνοψιστούν: α) στην καλύτερη αξιοποίηση του μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των τμημάτων β) στη διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου και γ) στην ύπαρξη νέων ειδικοτήτων και επαγγελματικών πεδίων, γεγονός που θα βελτιώσει την ελκυστικότητα προς τους φοιτητές.

Η μεταφορά του τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας, με την παράλληλη συγχώνευσή του με το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, θα διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος και θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητά του, έναντι αντίστοιχων τμημάτων Σχολών στην ημεδαπή. Επίσης τον ίδιο σκοπό θα εξυπηρετήσει η συγχώνευση των τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Αυτή η πρόταση θα καταστήσει και πιο θελκτική την Σχολή, καθώς αφενός κανένα γνωστικό αντικείμενο του τμήματος δεν εξαφανίζεται, αλλά αντιθέτως δημιουργούνται τομείς κατευθύνσεων – εξειδίκευσης, μέσω των ανανεωμένων προγραμμάτων Σπουδών.

Η Ήπειρος είναι μια ακριτική περιοχή με τεράστιο φυσικό πλούτο, η οποία παραμελήθηκε ιδιαιτέρως και κατατάσσεται σήμερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε.. Η ανώτατη εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως πρωτογενές μέγεθος που τονώνει την τοπική ζήτηση, αλλά και ως προσδιοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο (γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες) που απαιτείται σε μια σύγχρονη οικονομία που θέλει να επενδύσει στην γνώση και την καινοτομία.

Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, καθίσταται αναγκαία η σύσταση Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με έδρα την Άρτα, η οποία θα απευθύνεται στην κάλυψη ενός κενού που υπάρχει στην Περιφέρεια της Ηπείρου, Σχολής για τη σύγχρονη Τεχνολογία, για την οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση.

Η νεοσύστατη ΣΤΕΦ θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το οποίο σήμερα λειτουργεί στη ΣΔΟ, το τμήμα Ηλεκτρονικής και το απαραίτητο στην ελληνική αγορά Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών και Επιστημονικών Οργάνων.

Η Ηλεκτρονική αποτελεί γνωστικό αντικείμενο με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αναφέρεται σε τεχνολογίες αιχμής και εστιάζεται στις σύγχρονες ανάγκες της Περιφέρειάς μας.

Η Σχολή αυτή αποτελεί ολοκληρωμένη Ακαδημαϊκή Κοινότητα, εξασφαλίζει Διεπιστημονικότητα, επενδύει στη Γνώση και την Καινοτομία και οι αμφίδρομες επιδράσεις των γνωστικών αντικειμένων, πληροφορικής, ηλεκτρονικής και τηλεματικής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως τα ιατρικά και επιστημονικά όργανα. Μια τέτοια Σχολή, με αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους, είναι σίγουρο ότι θα διασφαλίσει το ρόλο που πρέπει να πληροί ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Παράλληλα, θα θέσει τις προϋποθέσεις για την αποκέντρωση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος και θα συμβάλει στην άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, μέσω της δημιουργίας υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στην Πρέβεζα να υπάρξει μια αυτόνομη σχολή:

Η ΣΔΟ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Α) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Β) Διοίκησης Επιχειρήσεων (με συμμετοχή και του τμήματος της ΣΔΟ Ηγουμενίτσας  «Τουριστικών Επιχειρήσεων»).

Ειδικότερα στην Πρέβεζα

Ήδη υπάρχει απόφαση Γ.Σ. του ΤΕΙ Ηπείρου, που εγκρίνει τη μεταφορά της έδρας της ΣΔΟ στην Πρέβεζα, όπου λειτουργούν τα ισχυρότερα και ανταγωνιστικότερα τμήματα της Σχολής. Με τη συγχώνευση και του τμήματος της Ηγουμενίτσας και την μεταφορά του στην Πρέβεζα, ισχυροποιείται περαιτέρω, ολοκληρώνεται Ακαδημαϊκά, διασφαλίζεται η Διεπιστημονικότητα και μπορεί να ανταπεξέλθει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στις ανταγωνιστική εκπαιδευτική αγορά παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, θα ήταν παράλειψη να μην τονίσουμε την ύπαρξη νέων λειτουργικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στην Ηγουμενίτσα να συσταθεί σχολή Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, στην οποία θα ανήκει το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο.

Ειδικότερα στην Ηγουμενίτσα

 

Προτείνεται η μετεξέλιξη του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο σε νέα Σχολή Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

Η δημιουργία της προτεινόμενης σχολής θα δώσει πνοή σε έναν νέο κλάδο σπουδών για την Ελλάδα, ο οποίος στο εξωτερικό θεωρείται στυλοβάτης της οικονομίας (λ.χ. στη Γαλλία προσφέρονται 60 σχετικοί κύκλοι σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο).  Η ελληνική οικονομία θα τροφοδοτηθεί με στελέχη που θα δώσουν ώθηση στην εξωστρέφειά της και θα αποτελέσουν τη γέφυρα επικοινωνίας της πατρίδας μας με τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο κόσμο.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τον τακτικό προϋπολογισμό.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την Ηγουμενίτσα υπάρχει ΦΕΚ ίδρυσης και για τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας.

Στα Ιωάννινα να υπάρξει μια σχολή (ως έχει)

Η ΣΕΥΠ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Α) Λογοθεραπείας

Β) Νοσηλευτικής

Γ) Βρεφονηπιοκομίας

Όλες αυτές οι αλλαγές, βασίζονται στην υπάρχουσα υποδομή του ΤΕΙ Ηπείρου, κρίνονται ως απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος εξορθολογισμός στην χωροταξική κατανομή των τμημάτων και των Σχολών και ικανοποιούν κατά τον μέγιστο βαθμό τις προϋποθέσεις για την Ακαδημαϊκή Ολοκλήρωση του Ιδρύματος, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω.

Ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει το οποιοδήποτε περαιτέρω οικονομικό κόστος για την εφαρμογή τους, διότι θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια λειτουργικά έξοδα. Αντίθετα, μέχρι στιγμής διαπιστώνεται ότι τα ίδια γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται σε δύο ή περισσότερα τμήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σπατάλη ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

3ο  ΣΧΕΔΙΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2 ΠΟΛΩΝ ΣΕ ΑΡΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εφόσον η μεταρρύθμιση είναι σε μεγαλύτερη έκταση και «βάθος» του αναμενομένου και θα επιβληθούν περισσότερες συγχωνεύσεις Τμημάτων και συνενώσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σε αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας με την εναλλακτική υπ. αρ. 2 και για λόγους ακαδημαϊκούς αλλά και για περαιτέρω οικονομίες κλίμακας στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, προτείνουμε τη συγκέντρωση όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου σε δύο πόλεις, αντί τεσσάρων όπως είναι σήμερα, και συγκεκριμένα στην Άρτα, η οποία και αποτελεί τη διοικητική έδρα του Ιδρύματός μας, και στα Ιωάννινα. Η πρότασή μας εξυπηρετεί περαιτέρω τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε συναδέλφους διαφορετικών επιστημών να αποτελέσουν για πρώτη φορά ενιαία ακαδημαϊκή κοινότητα, κάτι που μόνο πλούτο μπορεί να προσκομίσει στην ερευνητική μας προσπάθεια. Επίσης, επιτυγχάνονται  σημαντικές οικονομίες κλίμακας όσον αφορά γενικές και σταθερές  δαπάνες και αξιοποιούνται στο έπακρο οι διαθέσιμοι πόροι τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, το οποίο είναι και το ζητούμενο στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Επιπλέον, τα ήδη υπάρχοντα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στις άλλες πόλεις μπορούν πιθανότατα να αξιοποιηθούν σε συμπληρωματικές προς την εκπαίδευση προσοδοφόρες δράσεις και δομές ή και να διατεθούν σε υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές των συγκεκριμένων πόλεων, ενώ με  αξιοποίηση  και σωστή  διαχείριση μπορούν  προσωρινά να καλυφτούν οι ανάγκες του Ιδρύματος από  τις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Άρτα και στα Ιωάννινα.

Ως προς τις εσωτερικές αναδιαρθρώσεις των Σχολών /Τμημάτων και των προγραμμάτων σπουδών προτείνω την παρακάτω  διάρθρωση,  που περιλαμβάνει την δημιουργία πέντε συνολικά σχολών με στοχευμένα ανταγωνιστικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Η ΣΤΕΓ, η οποία θα περιλαμβάνει τα τμήματα:

α) Φυτικής Παραγωγής – Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

β) Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας

Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Στην ουσία θα συμπεριλαμβάνονται και τα τέσσερα υπάρχοντα τμήματα, τρία της ΣΤΕΓ και το Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας.

Β. Η ΣΔΟ, η οποία θα περιλαμβάνει  τα εξής τμήματα:

α) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

β) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο

Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Στην ουσία θα συμπεριλαμβάνονται τέσσερα από τα υπάρχοντα τμήματα της σημερινής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

Γ. Η ΣΤΕΦ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

α) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

β) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Δ. Η Σχολή Μουσικών Σπουδών, η οποία θα περιλαμβάνει

το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ως έχει).

Στη σχολή θα εισάγονται 100 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Ε. Η ΣΕΥΠ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

α) Λογοθεραπείας

β) Νοσηλευτικής

γ) Βρεφονηπιοκομίας

Στη σχολή θα εισάγονται 300 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Δηλαδή θα συμπεριλαμβάνονται και τα τρία υπάρχοντα τμήματα της σημερινής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Η ΣΕΥΠ θα είναι η μοναδική σχολή του Ιδρύματος στα Ιωάννινα.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμένουμε αδιάφοροι στον «κυκεώνα» των εξελίξεων. Θεωρώ ότι το σύνολο των προτάσεων είναι σε «σωστή» κατεύθυνση, θωρακίζει την ακαδημαϊκότητα του Ιδρύματός μας και συντελεί ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές ακαδημαϊκό περιβάλλον στα πλαίσια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας και στο πνεύμα της οικονομικής συγκυρίας που μας περιβάλλει.

Προσδοκώ για τις δικές σας γόνιμες και δημιουργικές παρατηρήσεις.