Κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες χρηματοδοτεί ο αναπτυξιακός – οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί

provata

provataΟι κατηγορίες των κτηνοτροφικών και μεταποιητικών μονάδων του κτηνοτροφικού τομέα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, του οποίου τα 4 πρώτα καθεστώτα βρίσκονται ήδη σε ισχύ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3410). Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθορίζονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του σχετικού Νόμου (Ν. 4399/2016), καθώς και οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού. Όπως ανέφερε στον ΑγροΤύπο ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Συντονισμού της ILF Consulting, κ. Γιάννης Αργυρός, «υπάρχει ενδιαφέρον και προοπτικές στον νέο αναπτυξιακό για έναν επιχειρηματία – παραγωγό ωστόσο δεν υπάρχουν γενικές συνταγές και κάθε περίπτωση πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά».

Υπενθυμίζεται από τις 12/10 έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για τις 4 πρώτες δράσεις (καθεστώτα) του Αναπτυξιακού, («Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»), με το πρώτο και το δεύτερο να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους παραγωγούς.

«Υπάρχει μια σειρά παραγόντων που πρέπει να μελετηθούν για την εκάστοτε επενδυντική πρόταση. Αναφορικά με το καθεστώς ενίσχυσης για Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η χρηματοδότηση ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.Για παράδειγμα στον Νομό Αττικής, για μικρές επειχειρήσεις η χρηματοδότηση είναι 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Δείτε εδώ τον πίνακα με τη χρηματοδότηση ανά περιοχή.

Ποια είδη κτηνοτροφικών επιχειρήσεων επιχορηγψούνται – οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ «Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

αα) Βοοτροφικές μονάδες.
ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
γγ) Χοιροτροφικές μονάδες.
δδ) Μονάδες μονόπλων.
εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
στ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών
ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).
ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
ηη) Σηροτροφικές μονάδες.
θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
ιι) Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
κκ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούςκαι όρους:

αα) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής
εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας
βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,
ββ) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής
εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,
γγ) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές
μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση
νέων μονάδων,
δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια
αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών
μονάδων.
Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε
πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%.

Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του Ν. 4399/2016 δαπάνες για:

α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και μονοετών φυτών,
β. τη φύτευση μονοετών φυτών,
γ. εργασίες αποστράγγισης,
δ. την αγορά ζώων,
ε. επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα.

Άρθρο 4

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του Ν. 4399/2016 των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αποστέλλουν ηλεκτρονικά εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης, αντίγραφο της αίτησης και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για τη συμπλήρωση εντύπου, προς έκφραση γνώμης ως προς τον ορθολογικό
σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα του από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγχρονηςυποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και την αντίστοιχη ΚΟΑ των προϊόντων
του επενδυτικού σχεδίου).

Ποιες μεταποιητικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται – προϋποθέσεις και προδιαγραφές

Άρθρο 2

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΡΟΙ

Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται
στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειστικά στις
περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).
β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή
νέων προϊόντων).
δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
ε. Ζωοτροφές.
στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
η. Οίνος.
θ. Οπωροκηπευτικά.
ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος.
ια. Κτηνοτροφικά φυτά
ιβ. Όσπρια.
ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ιδ. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και
άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων
καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά,
αλόη κ.λπ.).
ιη. επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
κ. επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
κα. επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και
απορριμμάτων αυτού.

Εδώ το σχετικό ΦΕΚ με το αναλυτικό περιεχόμενο των ανωτέρω

πηγή: agrotypos.gr