Νέα εγκύκλιος για την μεταφορά μαθητών στις Περιφέρειες

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε εγκύκλιο προς τις Περιφέρειες της Χώρας, σχετικά με την αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών, και τις ρυθμίσεις που προστέθηκαν στο άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α’) «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού ∆ικαίου και άλλες διατάξεις», προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα στην εν λόγω διαδικασία, κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2014 – 2015.

Κυριότερα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισµοί για τη µεταφορά µαθητών, σχολικού έτους 2014-2015, έχουν δηµοσιευθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους προσωρινούς µειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων και όχι πέραν της 28.2.2015.

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί µειοδότες, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστηµα την εκτέλεση των δροµολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισµού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (Α΄247), όπως ισχύει, τηρουµένων των προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισµού.

Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισµών οι συµβάσεις των προηγούµενων εδαφίων λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συµβατικό κόστος εκάστου δροµολογίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση που προκύπτει από την εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 24001/11.06.2013 κ.υ.α. (Β’ 149).

Ο προβλεπόµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 278 του ν.3852/2010 (Α’ 87), έλεγχος για τις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου, ποσού ύψους άνω των 200.000 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του µεγαλύτερου ∆ήµου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύµβαση µεταφοράς µαθητών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή από τις Περιφέρειες των ανωτέρω ρυθµίσεων είναι να έχουν υποχρεωτικά προβεί στη δηµοσίευση των προκηρύξεων των διαγωνισµών µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-2015, σύµφωνα µε την κ.υ.α. υπ’ αριθµ. 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β’) και να πιθανολογούν, ότι µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν θα έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη µεταφορά του συνόλου των µαθητών από και προς τις σχολικές µονάδες.