Νέο καθεστώς για τα Μέλη των Επιμελητηρίων από φέτος

epimelitirio

epimelitirio«ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΙΣΧΥΕΙ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ»

Νέο καθεστώς για τα μέλη των Επιμελητηρίων ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η υποχρεωτική συνδρομή και στη θέση της θεσπίζεται ενιαία, ανταποδοτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, ενώ με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις καθορίστηκαν ενιαία ειδικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. προβλεπόμενων επιμελητηριακών υπηρεσιών, καθώς και ενιαίο ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. Παράλληλα, προσδιορίστηκαν τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων και το ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα μέλη.

Σχετική νομοθεσία : Νόμος 4314/2014 και Υπουργικές Αποφάσεις  ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014) των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ΥΑ 78030/30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/Β/31.12.2014) του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η ετήσια συνδρομή, αρχομένης από το 2015, ορίζεται ως εξής:

-Ανώνυμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού θα καταβάλουν  100 ευρώ.

-Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών Ε.Π.Ε. θα καταβάλουν 70 ευρώ.

-Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε., αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν 50 ευρώ.

-Ατομικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων θα καταβάλουν 20 ευρώ.

-Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων μπορούν να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή, ανάλογα με τον αριθμό τους.

Επιπλέον, για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής: 

• Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής, 5 ευρώ.

• Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής, 10 ευρώ.

• Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά Ταμεία), 10 ευρώ.

• Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους, 5 ευρώ.

• Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων, 10 ευρώ.

• Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής, 5 ευρώ.

• Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ, 10 ευρώ.

Σημαντικά σημεία αναφοράς αποτελούν

Α) υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.3419/2005,

Β) από 01/03/2015 δεν θα παραλαμβάνονται αιτήματα από τις κατά τόπους υπηρεσίες ΓΕΜΗ (όπως χορήγησης πιστοποιητικού μεταβολών, καταχώρησης μεταβολών στην μερίδα ΓΕΜΗ κλπ), εάν αυτά δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Πληροφορίες εγγραφής στην εφαρμογή Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις, μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://services.businessportal.gr/ (σημειώνουμε ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση καταβολής τέλους 15,00€ για εγγραφή και λήψη κωδικών για την είσοδο στην εφαρμογή).

Γ) όλες οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, υποχρεούνται εντός διμήνου από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, να καταχωρήσουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΓΕΜΗ, το αποδεικτικό υποβολής φορολογικής δήλωσης με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας θεωρεί ότι το θέμα λειτουργίας των Επιμελητηρίων, δεν εξαντλείται μόνο στην οικονομική τους βιωσιμότητα, αλλά στο γενικότερο εκσυγχρονισμό τους, αφού στη φαρέτρα τους διαθέτουν πολλά και ισχυρά όπλα, με πρώτο και βασικό το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Οι δράσεις εξωστρέφειας που υλοποιεί ο φορέας μας επί σειρά ετών, για όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας, θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητά μας και βασική επιδίωξη, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της έλλειψης ρευστότητας και της αυξανόμενης ανεργίας.

Όπως αναμένουμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο για το 2015, ελπίζουμε και οι υπόλοιπες προσπάθειές μας να ευοδώσεων, υποστηρίζοντας δυναμικά την επιχειρηματικότητα της Θεσπρωτίας, και δικαιώνοντας τις επιλογές μας.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους να είναι υγιείς, και το 2015 να είναι μια αποδοτική χρονιά.