Ο ΟΛΗΓ για τον ελλιμενισμό πλοίων στον Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 16/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με «Ελλιμενισμό πλοίων στον Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2011 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου» και προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Α. Την απαγόρευση του ελλιμενισμού και της παραμονής πλοίων στον Παλαιό Λιμένα Ηγουμενίτσας. Τα πλοία που καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτελούν δρομολόγια με αφετηρία ή ενδιάμεσο σταθμό τον Λιμένα Ηγουμενίτσας και χρειάζεται να μείνουν ελλιμενισμένα στον Λιμένα Ηγουμενίτσας για κάποιο χρονικό διάστημα, θα ελλιμενίζονται στις ράμπες 17 και 18 της Β΄ Φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας και μόνο για τους εξής λόγους: α) Τη συνήθη αναμονή των πλοίων για σειρά χρησιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων και β)τις συνήθεις πράξεις εξυπηρέτησης των πλοίων και των πληρωμάτων τους, δηλαδή την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης, που απαιτούνται για τη δρομολόγησή τους στον Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Ελλιμενισμός πλοίων στον Παλαιό Λιμένα Ηγουμενίτσας θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον υπάρχει προγραμματισμός για υποδοχή κρουαζιερόπλοιου στον Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας και κατόπιν ειδικής άδειας.

Β. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει το εκάστοτε πλοίο άδεια ελλιμενισμού και παραμονής στον Λιμένα Ηγουμενίτσας, θα είναι η προσκόμιση στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. εγγυητικής επιστολής ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00).

Γ. Η παραμονή των πλοίων στους ως άνω χώρους θα έχει βραχεία διάρκεια. Το ανώτερο χρονικό διάστημα θα είναι ένας (1) μήνας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ενός (1) μηνός, τα πλοία θα έχουν σε ισχύ τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και θα διατηρούν τη σύνθεση των πληρωμάτων τους σύμφωνα με τα εν ισχύ πιστοποιητικά ασφαλούς επάνδρωσης αυτών.

Δ. Σε περίπτωση μη απομάκρυνσης του πλοίου μετά το τέλος της άδειας παραμονής του στον Λιμένα και εφόσον αυτό συνεχίζει να παραμένει ελλιμενισμένο αυθαίρετα, θα συμβαίνουν τα κάτωθι:
Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση νέας αίτησης της ίδιας ναυτιλιακής εταιρίας για ελλιμενισμό και παραμονή πλοίου της στον Λιμένα Ηγουμενίτσας, θα πρέπει η εταιρία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00).
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 497/2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής.

ΣΤ. Η αίτηση προς την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. από την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρία για τον ελλιμενισμό ενός πλοίου της, θα γίνεται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την άφιξη του πλοίου στον Λιμένα Ηγουμενίτσας.