Περιβαλλοντική πιστοποίηση έλαβε η ΟΛΗΓ

olig_logo

olig_logoPort Environmental Review System (PERS)

Στις 28/03/2013  η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. πιστοποιήθηκε κατά PERS (Port Environmental Review System) από το φορέα έκδοσης αυτού ECOPORTS, κατόπιν έγκρισης από τον αξιολογητή Lloyd’s Register.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στα πλαίσια σχεδιασμού και σταδιακής ανάπτυξης ενός μοντέρνου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με πρότυπα ESPO/PERS και ISO 14001 προχώρησε σε διαδικασίες αίτησης χορήγησης των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, καθορίζεται η Πολιτική Περιβάλλοντος η οποία θα θέτει τους στρατηγικούς στόχους για τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις σχετικές δεσμεύσεις για την υλοποίηση αυτών.  Τα πρότυπα καθορίζουν επίσης το σχεδιασμό για την αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και τα προγράμματα περιβάλλοντος για τον ορισμό και έλεγχο επιμέρους δράσεων για την βελτίωση του επιπέδου. 

Η διαρκής προσπάθεια για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Οργανισμού και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Πολιτική Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της οποίας ο Οργανισμός αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και βάση αυτού:

ü    Εφαρμόζει πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο στοχεύει στην πρόληψη της ρύπανσης και στη διατήρηση και προστασία της φύσης.

ü    Φροντίζει να παρακολουθεί την ισχύουσα περιβαλλοντική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και συμμορφώνεται με αυτήν καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς και πρότυπα αφορούν στη λειτουργία του.

ü    Εργάζεται στην πρόληψη των περιβαλλοντικών ατυχημάτων από τις δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης του και διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις από πιθανά συμβάντα.

ü    Φροντίζει για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των πρώτων υλών, θέτοντας συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους.

ü    Συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη και στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και αναφορικά με την κλιματική αλλαγή.

ü    Καθοδηγεί και συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους, τις αρμόδιες αρχές και το κοινό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πολιτικής του και του Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει και αναμένει κάθε ένας εξ αυτών να πράξει το καλύτερο δυνατόν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

ü    Φροντίζει ώστε να παρέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλοία που ελλιμενίζονται στις εγκαταστάσεις του όλες οι απαραίτητες υποδομές υποδοχής και αποθήκευσης αποβλήτων.

ü    Εναρμονίζει τη λειτουργία του με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς και βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά προγράμματα και σχέδια.

ü    Εξασφαλίζει ότι ο κύκλος ζωής των υπηρεσιών και των προϊόντων που χρησιμοποιεί έχουν τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ü    Φροντίζει για την επαρκή περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του και αναμένει κάθε ένας εξ αυτών να πράξει το καλύτερο δυνατόν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

ü    Ανασκοπεί και αναθεωρεί εάν κρίνει απαραίτητο την περιβαλλοντική πολιτική του και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, νέα νομοθεσία και πρότυπα και επανεξετάζοντας τακτικά τις συνθήκες.

ü    Εξασφαλίζει τους πόρους για την εφαρμογή της πολιτικής του και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ü    Εκδίδει και δημοσιοποιεί αναφορά σχετικά με την περιβαλλοντική του επίδοση σε ετήσια βάση.