Περιφέρεια Ηπείρου: Ημερήσια Διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη  27-10-2011  και ώρα 09.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-10-2011 συνεδριάσεως.

1.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταμόρφωσης», αναδόχου Ευγενίου Παππά, μέχρι την 28-04-2012.

2.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β΄ Φάση», αναδόχου Κ/ξίας «ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 19-09-2013.

 1. Συγκεκριμενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και παλαιοτέρων» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011 (1η Τροποποίηση).
 2. Έγκριση του αριθμ. 3/17-10-2011 Πρακτικού (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το υποέργο 5 «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού» του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Ομάδες Α, Β, Γ και Δ)»,  προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Ματαίωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματης γραμμής δικύκλων στο ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 31.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει του Νο1/14-10-2011 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειάς του και έγκριση επανάληψής του, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων, για την μετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο Διπλογραφικό Σύστημα από 01/01/2012, σύμφωνα με το Π.Δ.315/1999.
 6. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστημα από 01-11-2011 έως 30-10-2012.
 7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων.
 8. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 9. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 10. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό «Καλπάκεια 2011» και έγκριση σχετικών δαπανών.
 11. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσμος και έγκριση σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 21 έως 23-10-2011.
 13. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή έκθεση «REAL ESTATE» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ από 01-11-2011 μέχρι 02-11-2011.
 14. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση συνάντησης με τους εμπλεκόμενους Φορείς  του έργου του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED2007-2013 «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», με τίτλο «Wood3 – Επιχειρηματική αξιοποίηση της δασικής βιομάζας», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την 27-10-2011.
 15. Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης της αριθμ. 5/79/03-03-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους Αντιπεριφερειάρχες και ορισμού ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου μηνιαίας δαπάνης.
 16. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 17. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 18. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-10-2011 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Γεφυρών», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Κατακύρωση του αποτελέσματος του από 11-10-2011 πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Έργα συντήρησης οδικού δικτύου κυκλώματος Τζουμέρκων», αναδόχου Δημητρίου Φούκα Ε.Δ.Ε.
 22. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά, στην Αθήνα από 20 Οκτωβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2011 προκειμένου να παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με θέμα την εκλογή Δ.Σ.,  και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση μετακίνησης της Δήμητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΔΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ», που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, από 31-10-2011 έως 04-11-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 26. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 27. Έγκριση του αριθμ. II/17-10-2011 Πρακτικού (έλεγχος οικονομικών προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού για ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 28. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ.
 29. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς 8ης επαρχιακής οδού στο Δ.Δ. Σκιαδά Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 28.000,00 με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση συμβατικών τευχών και απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιάς σε τμήμα του αγροτικού δικτύου της πεδιάδας Μπόιδα-Μαυρής», προϋπολογισμού € 4.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-09-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζημιών σε τμήματα του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 04-10-2011 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
 33. Ματαίωση της δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση πρανούς τμήματος της 5ης επαρχιακής οδού μεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», προϋπολογισμού € 440.000,00 με ΦΠΑ, λόγω κωλύματος της προβλεπόμενης διαδικασίας (μη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 63900/2820/13-9-2011 περίληψης διακήρυξης.) και έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 34. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό της ακτής στο Μάζωμα»,  προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
 35. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό κατά τμήματα του ποταμού Αχέροντα»,  προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
 36. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιμο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την από 21-09-2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1273/22-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης, των Δημητρίου Αθ. Χάιδου και Ιωάννη Γ. Χάιδου.
 37. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιμο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την από 05-09-2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1207/12-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης, των Χαρίλαου Θεοχάρη (5) κλπ.
 38. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιμο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την από 12-09-2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1204/12-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Χρήστου Ζαρκάδα (4) κλπ.
 39. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιμο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την από 26-09-2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1297/27-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Ολυμπίας χας Χριστόφορου Νάση  (5) κλπ.
 40. Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιημένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ.
 41. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με λήψη κλειστών προσφορών (με χαμηλότερη τιμή) για  το χρονικό διάστημα από 21-11-2011 μέχρι 20-11-2012, συνολικού προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού, για το έτος 2012.
 43. Έγκριση του αριθμ. 1/24-10-2011 Πρακτικού (έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012.
 44. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά του κάστρου της Άρτας».
 45. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτές άνω 100 -180Hp) σύμφωνα με την αριθμ. 3744/13-10-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων καταπτώσεις – κατολισθήσεις μετά την έντονη βροχόπτωση στις 7-8 και 9 Οκτωβρίου στο ορεινό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας.
 46. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για την «Ανάδειξη  προμηθευτών  λιπαντικών  και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012.