Περιφέρεια Ηπείρου: Νομότυπες οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Σε απάντηση της επιστολής- διαμαρτυρίας του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, για την επικύρωση των αρχαιρεσιών του γίνονται γνωστά τα εξής:

Η επικύρωση  του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών του Ι.Σ. Πρέβεζας, είναι καθόλα νομότυπη και δεν προκαλεί καμία αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου (Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας,- Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας),   έλαβε υπόψη της  εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου την ένσταση του ιατρού κ. Αποστόλου Δήμου, τη συνημμένη σε αυτό γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Συλλόγου, τη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου  καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που αφορά όμοια υπόθεση άλλου ιατρικού Συλλόγου.

      Έλαβε όμως υπόψη και την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις αρχαιρεσίες αυτών. 

      Ειδικότερα λήφθηκε υπόψη:

1. Το Β.Δ. της 11 Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1957(ΦΕΚ 225/Α/1957) « Περί τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και κωδικοποιήσεων των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν.1565/39(ΦΕΚ 16/Α/1939) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ.3895/1958(ΦΕΚ 194/Α/1958) «Περί τροποποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και τινών άλλων διατάξεων»

2. Το Ν. 727/1977(ΦΕΚ 308/Α/1977) «Περί τροποποιήσεως ενιαίων διατάξεων της Περί Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων κείμενης νομοθεσίας»

3. Το Ν. 1425/84 (ΦΕΚ 30/Α/1984) «Κύρωση της Σύμβασης για την  εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και άλλες διατάξεις»

     Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 1026/1980(ΦΕΚ 48/Α/26-02-1980) στο οποίο αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας διά του Προέδρου του, δεν αφορά τους Ιατρικούς Συλλόγους αλλά αναφέρεται ξεκάθαρα στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και στις αρχαιρεσίες αυτών.

         Όσον αφορά στην προσωπική ερμηνεία του Νομικού Συμβούλου του Πανελληνίου  Ιατρικού Συλλόγου κ. Χάρη Πολίτη, η οποία μνημονεύεται στην ανακοίνωση του Ι.Σ. Πρέβεζας, πρέπει να γίνει γνωστό ότι στη γνωμοδότησή του ουδόλως αναφέρεται στο προσήκον εκλογικό μέτρο και γνωμοδοτεί μόνο ως προς την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων επικαλούμενος την 9/2001 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

 Συνεπώς η απόφαση της Περιφέρειας είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά στη  λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων και στις αρχαιρεσίες αυτών. Δεν προκαλεί αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος  των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας αλλά ανακατανομή των εδρών σύμφωνα με τα παραπάνω.