Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Ήπειρο

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου συνεδρίασε για πρώτη φορά, υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Οδ. Πότση, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε δυνάμει του Ν. 3852/2010 ( ν. Καλλικράτη).   Οι αρμοδιότητες της, είναι α) να μεριμνά και να υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας της Ισότητας των Φύλων, β) να διατυπώνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας σε όλους του τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, γ) να εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο της ένταξη έργων στις Σ.Α.Ε.Π. για την προώθηση των ανωτέρω μέτρων και δ) να συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην περιφέρεια καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 Τα μέλη της Επιτροπής και οι Φορείς που συμμετείχαν ενημερώθηκαν για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, και για το περιεχόμενό της, το οποίο προβλέπει μία σειρά δεσμεύσεων από μέρους της υπογράφουσας Περιφέρειας για την προώθηση της ισότητας σε όλες τις πολιτικές της, αλλά και την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης προς τον σκοπό αυτό.
Τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν να συμβάλλουν στο έργο της σύμφωνα με την ιδιότητα τους και τους φορείς που εκπροσωπούν, και σε μία πρώτη προσπάθεια δραστηριοποίησης, αποφασίστηκε η επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού προκειμένου να προωθηθεί σε φορείς για την ενημέρωσή τους σε θέματα ισότητας, αλλά και τη νέα τηλεφωνική γραμμή (15900) στήριξης για τις κακοποιημένες γυναίκες.