Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών μέσω των ΕΣΠΑ – ΠΕΠ

epimelitirio

epimelitirioΤο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου. Το πρόγραμμα ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ να προκηρυχθεί. 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα ενισχυθούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις:

1.υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

2.νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

3.υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Οι ενισχύσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς /θεματικές ενότητες:

α)Μεταποίηση: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

β)Τουρισμός : Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

γ) Εμπόριο: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

δ)Υπηρεσίες: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Τονίζονται τα εξής:

•Η ημερομηνία προδημοσίευσης της προκήρυξης (30/04/2012) ΔΕΝ αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

•Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

•Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.   

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

• να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια

• να μην είναι προβληματική επιχείρηση

• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

• να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

• για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 (Παράρτημα Α’ της παρούσας), ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

– από 30.000 € μέχρι 50 εκατ.€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

– από 30.000 € 50 εκατ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. € για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

– από 20.000 € μέχρι 50 εκ. € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

– από 20.000 € μέχρι 50 εκ.€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης. Για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.

Τι χρηματοδοτείται.

Ο  προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

ii) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»

iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

iv) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Τα ποσοστά επιχορήγησης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι: για τις μεσαίες επιχειρήσεις 50% και για  μικρές επιχειρήσεις 60%.

Ο Προϋπολογισμός για την Περιφ. Ηπείρου είναι  22.500.000€, ο οποίος θα κατανεμηθεί κατα 80% σε υφιστάμενες και κατά 20% σε νέες /υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, επιλεξιμότητα Κωδικών Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης στις παρακάτω διευθύνσεις.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr.

Αποστολή γραπτών ερωτημάτων στο Ηλεκτρονικό Helpdesk espa.gr – Ενότητα Υποβολή ερωτημάτων: http://www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mme@mnec.gr Ιστοσελίδα δημοσίευσης http://www.espa.gr, www.ependyseis.gr.