Προκήρυξης Προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών μέσω των ΕΣΠΑ – ΠΕΠ.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, σας ενημερώνει ότι έχει Προκηρυχθεί το Πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού
– Εμπορίου – Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου. Συνολικό προϋπολογισμός για την Ήπειρο 22,5 εκ. ευρώ.  Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τον Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στους τομείς α)Μεταποίηση,  β)Τουρισμός, και γ)  Εμπόριο – Υπηρεσίες, παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα ενισχυθούν Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις:

1.υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι
31.12.2012 να έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
(αφορά το 80% του συνολικού Π/Υ).

2.νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι
επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων (αφορά το 20% του συνολικού Π/Υ).

Τι χρηματοδοτείται.

Ο 
προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική
ενότητα «Μεταποίηση»

ii) Από 20.000 έως 300.000 € για την θεματική
ενότητα «Τουρισμός»

iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική
ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες»

Στο πλαίσιο
του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και ειδικότερα του άρθρου 14
αυτού, θα διατεθούν ενισχύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μόνο για
τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
σε όλες τις
Περιφέρειες της χώρας.

Τα ποσοστά επιχορήγησης υφιστάμενων
επιχειρήσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι: για τις μεσαίες επιχειρήσεις 50%
και για  μικρές επιχειρήσεις 60%, και για
τις νέες – υπο σύσταση:  για τις μεσαίες
επιχειρήσεις 0% και για  μικρές
επιχειρήσεις 25%.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των
χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και  τους δώδεκα
(12) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεματική
Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

Οι
προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από
τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis).

Για
περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο
τηλέφωνο 210 – 6985210, στο Γραφείο
Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ
στο τηλ. 801 11 36300 και στους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των
Περιφερειών.

 

 

 

Εκ της Διοικήσεως

 

 

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας