Προκηρύχθηκε η προμήθεια του εξοπλισμού του Νοσοκομείου Φιλιατών

3.536.245,00 € για την προμήθεια & εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την επέκταση του Νοσοκομείου Φιλιατών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα,  προκηρύξε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του έργου ΄΄Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών΄΄», συνολικού προϋπολογισμού 2.874.995,67 ΕΥΡΩ πλέον 661.249,33 (Φ.Π.Α. 23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 3.536.245,00 ΕΥΡΩ.
Ο εξοπλισμός που προκηρύχθηκε αφορά σε:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α : ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
                                                                   Καθαρό Ποσό   686.990,00 ΕΥΡΩ
                                                                   Φ.Π.Α.(23%)     158.008,00 ΕΥΡΩ
                                         Συνολικό Ποσό Κατηγορίας    844,998,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
                                                                   Καθαρό Ποσό     147.966,00 ΕΥΡΩ
                                                                   Φ.Π.Α.(23%)         34.032,18 ΕΥΡΩ
                                         Συνολικό Ποσό Κατηγορίας       181.998,18 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ : ΜΟΝΙΤΟΡΣ / ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ
                                                                   Καθαρό Ποσό      378.159,00 ΕΥΡΩ
                                                                   Φ.Π.Α.(23%)          86.976,57ΕΥΡΩ
                                         Συνολικό Ποσό Κατηγορίας       465.135,57 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Δ : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
                                                                   Καθαρό Ποσό   1.224.516,47 ΕΥΡΩ
                                                                   Φ.Π.Α.(23%)        281.638,79 ΕΥΡΩ
                                         Συνολικό Ποσό Κατηγορίας     1.506.155,26 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ε : ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ
                                                                   Καθαρό Ποσό      291.023,00 ΕΥΡΩ
                                                                   Φ.Π.Α.(23%)          66.935,29 ΕΥΡΩ
                                         Συνολικό Ποσό Κατηγορίας       357.958,29 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤ : ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
                                                                   Καθαρό Ποσό      65.641,20 ΕΥΡΩ
                                                                   Φ.Π.Α.(23%)        15.097,50 ΕΥΡΩ
                                         Συνολικό Ποσό Κατηγορίας       80.738,70 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ζ : ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
                                                                   Καθαρό Ποσό      80.700,00 ΕΥΡΩ
                                                                   Φ.Π.Α.(23%)        18.561,00 ΕΥΡΩ
                                         Συνολικό Ποσό Κατηγορίας       99.261,00 ΕΥΡΩ
Η προμήθεια – εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», ΣΑΕΠ 0188 – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 14/11/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.