Προκυρήχθηκε η θέση του Διοικητή του Νοσοκομείου Φιλιατών

nosfi
nosfiΣε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργείου Υγείας, για την θέση του Διοικητή του Νοσοκομείου Φιλιατών.
Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.
Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να καταθέσει ο κάθε υποψήφιος είναι τα εξής:
α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη καισε ηλεκτρονική μορφή CD ή USB stick).
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) i) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α ́/2007) και στο άρθρο 69 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α ́/7.8.2019), ii) περί μη ύπαρξης ασυμβίβαστου σύμφωνα με το αρ. 70 του ν. 4622/2019, iii) ότι δεν κατέχει θέση στο Δημόσιο ή εάν κατέχει ποια θέση ακριβώς και iv) ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και έχει δηλώσει είναι ακριβή και αληθή και ότι είναι κάτοχος των πτυχίων που αναφέρονται σε αυτό.
δ. Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών ( πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.α.) τα οποία αναφέρονται στο βιογραφικό. Σε περίπτωση που τα πτυχία, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και τα διδακτορικά αποκτήθηκαν στο εξωτερικό πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των ξενόγλωσσων, οι μεταφράσεις αυτών, καθώς και οι αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ.
Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α ́/2013).