Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Πρόσκληση μελών σε Ειδική Συνεδρίαση 21η έτους 2011

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα:

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Ε. Σαγιάδας 2010 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση 22η έτους 2011

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

2. «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2012 και καθορισμός αμοιβής του» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

3. «Οριστική παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στον Λαζάρου Βασίλειο του Κωνσταντίνου» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

4. «Οριστική παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στον Λαζάρου Ευάγγελο του Κωνσταντίνου» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

5. «Γνωμοδότηση σχετικά με την άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας σε δημόσια δασική έκταση στον Κιόση Σπυρίδωνα του Γεωργίου, για εγκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

6. «Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης στον Σιτούνη Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων από το 384 τεμάχιο διανομής 1959 εντός του Αγροκτήματος Κώτσικα Τ.Κ Πλαισίου του Δήμου Φιλιατών» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

7. «Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 άρ. 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α)» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

8. «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με τη Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων σύμφωνα με το άρ. 95 του Ν.3852/2010» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

9. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 156/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση στο Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.)»» – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς