Πρόσκληση σε συνδρίαση του ΔΣ Φιλιατών

filiati

filiatiΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

2. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

3. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

4. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΟΚΠΠΑΔΗΦ

-Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος πρόεδρος ΟΚΠΠΑΔΗΦ

5. Λύση μίσθωσης μεταξύ Δήμου Φιλιατών και ΛΑΖΟΥ Γεωργίου αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 13884 από 01-12-2014

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

6. Διαγραφή και επαναβεβαίωση στο ορθό οφειλής ύδρευσης της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών «ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε» Γ Τετραμήνου 2013

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

8. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τη διετία 2015-2016

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

9. Ορισμός Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

10. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2015.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

11. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μεγαλύτερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2015.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

12. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2015. (άρθρο 32 Ν.1080/80).

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

13. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για το έτος 2015

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

14. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

15. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.

-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

16. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

17. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διοικητικής και οικονομικής Υπηρεσίας του για το έτος 2015.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

18. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2015.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

19. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2015.

-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

20. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών για υδραυλικά είδη, δομικά, ηλεκτρολογικά και οδοσήμανση κ..α. συναφή είδη για το έτος 2015.

-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

21. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων για το έτος 2015.

-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

22. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2015.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

23. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2015.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

24. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2015.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρικά Έργα Σαγιάδας»

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Υδροδότηση Κεστρίνης»

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

27. Ορισμός Υπολόγου για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση- βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας».

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

28. Έγκριση απόφαση Δ.Σ της ΝΕ. Κ.Ε.Δ.Η.Φ για το Διετές πρόγραμμα Δράσης 2015-2016

-Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τόλης Χριστόφορος πρόεδρος ΝΕ. Κ.Ε.Δ.Η.Φ

29. Ν Νέα εκκαθάριση οφειλών του κ. Σπυρίδωνα Παππά σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 104/2013 αποφάσεως του Εφετείου Κερκύρας

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

30. Ανατροπή Ανάληψης υποχρέωσεων που αφορούν την διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Ν. Χρήστος