Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί ανάγκη σύναψης Δανείου για την υλοποίηση του έργου << Κατασκευή συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης Φιλιατών>>.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία- Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

2. Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο<< Προμήθεια υγρών καυσίμων >> με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης.

Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ.Παππά Ουρανία & Μπέλλος Παύλος

3. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 117/3.2.2015 απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών (περιοχή Λιάτσιλια)»_Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» & καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

– Εισηγητής :Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

4. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 126/29.1.2015 απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Πλατάνου & ΤΚ Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών» – Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» & καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

– Εισηγητής :Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

5.

– ΄Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α΄,Β΄και Γ΄τριμήνου έτους 2014 Εσόδων – Εξόδων Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία- Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

6. – ΄Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2014 Εσόδων – Εξόδων Δήμου Φιλιατών

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία- Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

7. Παραχώρηση χρήσης παλαιού Δημοτικού σχολείου Νεροχωρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεροχωρίου Θεσπρωτίας για τη διενέργεια Πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π.

Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ.Παππά Ουρανία & Μπέλλος Παύλος

8. Εκμίσθωση δημοτικών κτιρίων για ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ( Καφενεία, Παντοπολεία κ.λ.π.) .

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

9. Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων.

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

10. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 214/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίων Πάντων σε άπορο δημότη.

– Εισηγητής: Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ.Παππά Ουρανία & Μπέλλος Παύλος

11. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δημοτικού σχολείου τ.κ. Αγίων Πάντων σε άπορο για κάλυψη αναγκών στέγασής του.

– Εισηγητής: Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ.Παππά Ουρανία & Μπέλλος Παύλος

12. Έγκριση της μελέτης << Οδοφωτισμός εισόδου Πόλης Φιλιατών>>

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΧΛΑΔΕΑΣ – ΚΑΜΠΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ>>.

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

14. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Ελαίας, τ.κ. Σίδερης μεταξύ των 550,551και 554κληροτεμαχίωνΔ.Φιλιατών.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

15. Διαγραφή χρέων ύδρευσης.

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

16. Πρόσληψη 2 ατόμων με 8μηνη σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2190/94.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Ν. Χρήστος