Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας και εισηγήσεις

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Συζήτηση – λήψη απόφασης για το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας» στη θέση «Γωνιά».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου και του ΝΠΔΔ.

-Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ 3ο

Ρυθμίσεις οφειλών τρίτων υπέρ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση της διαδικασίας ανάρτησης της τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 43 της Τοπικής Κοινότητας Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας και εκδίκαση ενστάσεων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή – προσαρμογή φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων στην 3η Π.Ε.» (Ηγουμενίτσα).

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Αδελφοποίηση του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον Δήμο Velbert Γερμανίας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Συγκρότηση επιτροπής αδελφοποιήσεων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Σύσταση συμβουλίου ένταξης μεταναστών.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έκφραση γνώμης για αποδοχή ίδρυσης Επιχειρηματικού Πάρκου ΒΕΠΕ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Διάθεση δημοτικών εκτάσεων για το πρόγραμμα “HELIOS”.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 39.140,00 € από το Υπ. Εσωτερικών (πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2011) για Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη. (παρ.1 άρθρο 78 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπροσώπων μεταναστών στο συμβούλιο είναι η νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος των φορέων μεταναστών που συμμετέχει δεν απαιτείται να είναι δημότης του συγκεκριμένου δήμου. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)

Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. (παρ.2 άρθρο 78 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας αφορμή από την αίτηση που κατέθεσε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ» της Γ1 φάσης του λιμανιού, για παραχώρηση ενός μέρους παρά την εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, ενός πλατώματος που θα χρησιμοποιούσαν για την εναπόθεση αδρανών υλικών.

Αρχίσαμε με τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανασίου να ερευνούμε και να αναζητούμε πληροφορίες για το τι μέλλει γενέσθαι στην εν λόγω περιοχή.

Στην πορεία αυτής της έρευνας και της συλλογής πληροφοριών η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε πολύ γιατί δεν κατέστει δυνατόν παρά τις προσπάθειές μας να έρθουμε σε επαφή με την πηγή της πληροφόρησης ήτοι με την ανάδοχο εταιρεία και την Υπηρεσία επίβλεψης και διαχείρισης του έργου.

Όσες φορές συναντήσαμε τους υπεύθυνους είτε προσωπικώς είτε τηλεφωνικώς κατέστει αδύνατον να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας και στις ανησυχίες μας, οι μεν μας παρέπεμπαν στους δε, στην παράκλησή μας να παρευρεθεί στέλεχος της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε γενόμενα ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων μας αρνήθηκαν ευγενικά.

Παρόλα ταύτα εμείς ξεκινήσαμε να συλλέγουμε έως και σήμερα πληροφορίες τόσο από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο  και σε πρακτικά συνεδριάσεων του τελευταίου Νομαρχιακού Συμβουλίου που τους είχε απασχολήσει το εν λόγω θέμα.

Μετά όλων αυτών έχουμε να σας παραθέσουμε τα παρακάτω όσο απλά μπορούμε για να γίνουν κατανοητά στο μέτρο του δυνατού και από τους μη ειδικούς επί του θέματος.

Υπάρχει σε εξέλιξη ένα έργο που ονομάζεται «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ».

Το έργο αυτό χωρίζεται σε πέντε υποτμήματα:

1ο υποτμήμα: Από κόμβο Εγνατίας (λιμάνι) έως Πλαταριά θέση περίπου  Αγία Παρασκευή.

2ο υποτμήμα: Από θέση Αγίας Παρασκευής έως την διασταύρωση με τον υπάρχοντα δρόμο Ηγουμενίτσας-Πρεβέζης περίπου κοντά στον Αργυρότοπο. Πρόκειται για την παράκαμψη της Πλαταριάς .

3ο υποτμήμα: Το τμήμα αυτό είναι κατασκευασμένο και δεν προβλέπεται καμία επέμβαση, είναι το τμήμα από Αργυρότοπο έως κόμβο Καρτερίου.

4ο υποτμήμα: Από κόμβο Καρτερίου έως κόμβο Πάργας.

5ο υποτμήμα: Από κόμβο Πάργας έως αρχή της γέφυρας Αχέροντα.

Εμάς εδώ θα μας απασχολήσει μόνο το  1ο υποτμήμα που όπως αναφέραμε είναι από τον κόμβο του λιμανιού έως και την Πλαταριά θέση Αγίας Παρασκευής.

Το 1ο Υ/Τ χωρίζεται σε τρία μέρη:Υ/ΤΙΑ-Υ/ΤΙΒ-Υ/ΤΙΓ.

Το Υ/ΤΙΑ βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Ηγ/τσας συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του λιμένος Γ1 φάση και είναι περίπου έως τις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ.

Το Υ/ΤΙΒ είναι από τις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ έως και τον μεγάλο ελιγμό Γωνιά εκεί που βρίσκονται κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και το Υ/ΤΙΓ  είναι από την γωνιά έως και την αρχή της παράκαμψης της Πλαταριάς θέση Αγία Παρασκευή.

Στο διαγωνισμό που έγινε για τη Γ1 φάση Λιμένος Ηγ/τσας η μελέτη και η σύμβαση περιλαμβάνει το Υ/ΤΙΑ και μέρος του Υ/ΤΙΒ ήτοι την ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας ήτοι από ΑΓΕΤ έως και μετά την στροφή που γίνεται σήμερα η εκθάμνωση μόλις πάρουμε την ευθεία μήκους κατά την σύμβαση 3,7 km.

Τι περιλαμβάνει τώρα η ανακατασκευή του τμήματος αυτού;

Από ότι μπορέσαμε να καταλάβουμε από τα στοιχεία που βρήκαμε γίνονται τα παρακάτω:

Από την θέση που είναι το μεγάλο πλάτωμα δεξιά του δρόμου προς την θάλασσα κατασκευάζεται μία γέφυρα που ενώνει το απέναντι μέρος κόβοντας μια μεγάλη στροφή που υπάρχει και αμέσως μετά αρχίζει η κατασκευή μιας τρανσέρας.

Τι είναι η τρανσέρα;

Η τρανσέρα είναι κάτι σαν μια διώρυγα που περνάει μέσα από το βουνό και αφήνει αριστερά το βουνό  και δεξιά προς την θάλασσα το εναπομένοντα τμήμα του βουνού.

Αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημεία της Εγνατίας οδού.

Για να κατασκευαστεί η τρανσέρα θα πρέπει να γίνει μια διατομή στο βουνό συνήθως τραπεζοειδούς μορφής που στην περίπτωσή μας θα έχει μήκος περίπου τα 250m το δε πλάτος του εναπομένοντα τμήματος προς την θάλασσα θα είναι περίπου 60m θα έχει περίπου διάσταση 250m μήκος και περίπου 15m ύψος.

Θα καλύψει το απέναντι κατά το μήκος 250m κατά δε το ύψος 15m.

Η εν λόγω διατομή της τρανσέρας όπως προείπαμε θα είναι τραπεζοειδούς μορφής με μέγιστο ύψος τα 50m περίπου. Στα πρανοί της οποίας θα κατασκευαστούν βαθμίδες μεγίστου ύψους 8-10m. Κάτι ανάλογο έχει γίνει λίγο πιο κάτω και το οποίο είναι η οδύνη του τόπου μας.

Με λίγα λόγια θα έχουμε στην βάση της διατομής έναν δρόμο πλάτους 11m και με τα ερείσματα δεξιά και αριστερά περίπου 22m.

Όπως θα φαντάζεστε θα δημιουργηθεί μια μεγάλη τομή ύψους στο μεγαλύτερο σημείο τα 50m περίπου με βάση τα 30 m και με άνοιγμα στο επάνω μέρος 80 m.

Όλος αυτός ο όγκος των αδρανών που θα προκύψει από τις εκσκαφές υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου τα 500.000 κυβικά μέτρα και θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του λιμανιού.

Εξ όλων των ανωτέρω αγαπητοί συνάδελφοι γίνεται φανερό ότι όλη η εξελισσόμενη κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους να επαναληφθεί το περιβαλλοντολογικό  έγκλημα που υπέστη ο τόπος μας τα προηγούμενα χρόνια πριν δηλαδή 12 χρόνια που σήμερα χάσκει απέναντί μας το τερατούργημα αυτό που μας διδάσκει και μας συμβουλεύει να μην δίνουμε και μεγάλη βάση και πολύ εμπιστοσύνη στην εκτέλεση κατά τα άλλα άριστων μελετών.

Οι παράγοντες που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου, μπορούν να επαναλάβουν το προηγούμενο περιβαλλοντολογικό έγκλημα και τότε απέναντι στην κοινωνία και στις επόμενες γενεές θα είμαστε υπόλογοι.

Δεν λέμε να μην γίνουν τα έργα, δεν λέμε να μην γίνει ο δρόμος που τόσο ανάγκη τον έχουμε και εξυπηρετεί το ζωτικότερο κομμάτι του Δήμου μας αλλά υπάρχουν και κατασκευές πιο φιλικές στο περιβάλλον με τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα στην κατασκευή του δρόμου.

Το σίγουρο είναι ότι ο τόπος μας θα υποστεί κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου μεγάλη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να προστεθεί  στην όλη κατάσταση και η υπόθεση της τρανσέρας.

Όσες προσπάθειες αποκατάστασης του περιβάλλοντος γίνουν δεν θα είναι αρκετές να επουλώσουν τις περιβαλλοντολογικές πληγές που θα ανοίξουν.

Τρανό παράδειγμα αυτό που βλέπουμε πιο κάτω και μας πληγώνει.

Η πιο ενδεδειγμένη φιλική περιβαλλοντολογική κατασκευή είναι στη θέση της τρανσέρας να κατασκευαστεί σήραγγα. Εάν όμως το δούμε ρεαλιστικά και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση την κακή  οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας και λόγω και της ήσσονος σημασίας της σήραγγας για τους κανόνες της οδοποιίας που ενώνει δύο σημεία του δρόμου με απόσταση περίπου 200μ. φαίνεται μια δύσκολη επιλογή.

Επομένως η διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου ώστε αυτός να αποκτήσει καλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και με τις ελάχιστες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις είναι μια ενδεδειγμένη λύση που προκρίνουμε στην παρούσα φάση. 

Τελειώνοντας στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθύνω παράκληση τόσο προς την κατασκευάστρια εταιρεία όσο και στην επιβλέπουσα αρχή να ασχοληθούνε κατά τη διάρκεια της κατασκευής του λιμανιού και με την πλήρη περιβαντολλογική αποκατάσταση των τμημάτων του δρόμου που δημιουργήθηκε στα προηγούμενα χρόνια.

                                                                          Κων/νος Δημητρίου Αντιδήμαρχος

Ρύθμιση οφειλών τρίτων υπέρ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ.32157/21-10-2011 πρόσκληση του Κου Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασίλειος Τσώλης – Πρόεδρος 1. Γιαννούλης Γεώργιος

2. Κάτσιος Χρήστος 2. Σαμίου Μαρία

3. Κωλέτας Γεώργιος 3. Αναστασίου Μιχαήλ

4. Λάμπρου Αλκιβιάδης (αν και νόμιμα κλήθηκαν)

5. Μαρτίνης Δονάτος (αναπλ. Μέλος) ο οποίος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Υπάλληλο του Δήμου Ηγουμενίτσας Τζέκα

Σοφία του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ρύθμιση οφειλών τρίτων υπέρ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

εξέθεσε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 3463/2006 << 1. Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου.

2. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) αναφέρεται “προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας”, “επιτροπή” και “Υπουργός Οικονομικών”, νοούνται αντίστοιχα ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, η δημαρχιακή επιτροπή και το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Για την άσκηση της αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής.

3. Στους οφειλέτες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οποίων η ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται δια των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων είναι εκείνα της προηγούμενης παραγράφου.

4. Το παράβολο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, κατατίθεται υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην ταμειακή τους υπηρεσία και, ελλείψει αυτής, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

5. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι οφειλές από συμβάσεις.>>

Σύμφωνα δε με το άρθρο 13 του Ν. 2648/1998 στους οφειλέτες των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δήμο , σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους , εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία για την άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλών αυτών. H διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δεν επιδρά στην υπερημερία του οφειλέτη και στην επιβάρυνση της οφειλής με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ούτε στην καταβολή ολόκληρης της οφειλής, όταν αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως η πληρωμή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας για μεταβίβαση αυτοκινήτου ή η πληρωμή του επιμεριστικού φόρου κληρονομίας για τη μεταβίβαση του ακινήτου που κληρονομήθηκε.

Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από τα αρμόδια όργανα του άρθρου 14, απαλλάσσονται α) της πληρωμής ποσοστού τριάντα στα εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τα ποσά των δόσεων της διευκόλυνσης από την ημέρα χορήγησης αυτής και μετά και β) της πληρωμής του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σαράντα στα εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.

Ως βασική οφειλή για τον προσδιορισμό του αρμόδιου οργάνου που θα εξετάσει το αίτημα θεωρείται το σύνολο των αρχικά βεβαιωμένων οφειλών , των υποκείμενων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τον παρόντα νόμο , χωρίς τις προσαυξήσεις του άρθρο 6 του Ν.Δ. 356/1974 όπως αυτό διαμορφώνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης μετά από πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή ανεξάρτητα αν το ποσό αυτό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο την ημέρα αυτή .

Για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής απαιτούνται: α) η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου, β) η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%0) επί της βασικής οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση, που δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ.

Η εξέταση του αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το αρμόδιο όργανο ενεργείται με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2648/1998 , όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του Ν. 2948/2001 και του άρθρου 14 του παρ. 4 του Ν. 3193/2003 , με βάση τα οποία καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 24 και η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150,00 ευρώ .

Εξαιρούνται από την παροχή της ως άνω διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2648/1998 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες α. είχαν ρυθμιστεί να καταβληθούν τμηματικά με διάταξη νόμου , χωρίς να συμμορφωθεί ο οφειλέτης β. είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του ίδιου υπόχρεου και δεν εξοφλήθηκαν, γ. είχαν αναστολή πληρωμής ή αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και δ. προέρχονται από συμβάσεις.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση στον ίδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσοτέρων των δυο διευκολύνσεων . Με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 3193/2003 ορίζεται ότι μπορεί να χορηγηθεί και τρίτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε οφειλέτη που έχει απολέσει την δεύτερη διευκόλυνση με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης στην οποία δεν είχε συμμορφωθεί και η πρώτη δόση της θα είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον 10 % της συγκεκριμένης οφειλής για την οποία δίνεται η τρίτη διευκόλυνση.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ, 5 του Ν. 2648/1998 ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής εφόσον δεν πληρώσει τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής .

Με την με αριθμό 117/2011 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας αποφάσισε την διευκόλυνση σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 3463/2006 μόνο των οφειλών από τέλος εκδιδομένων λογαριασμών και διαμονής παρεπιδημούντων και συγκεκριμένα αποφάσισε ότι για τις υποχρεώσεις του οικονομικού έτους 2010 και για ποσό μέχρι 1000 ευρώ οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ και για τις οφειλές άνω των 1000 ευρώ η ρύθμιση θα γίνει με προκαταβολή του 30% και του υπολοίπου ποσού σε 12-24 μηνιαίες δόσεις για ποσό από 1000 – 5000 ευρώ και 20% για ποσό από 5000 ευρώ και άνω το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι 150 ευρώ . Δεν συμπεριλήφθησαν όμως στην ως άνω απόφαση οφειλές προηγούμενων ετών και λοιπές οφειλές.

Προτείνω λοιπόν να εισηγηθούμε στο Δ.Σ. την συμπλήρωση της με αριθμό 117/2011 απόφασής του προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές προηγούμενων ετών και λοιπές οφειλές.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη

την εισήγηση του κ. Προέδρου, στις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 2648/1998, την αριθ. 117/2011 απόφασης του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την συμπλήρωση της με αριθμό 117/2011 απόφασής του, προκειμένου στην ως άνω απόφαση να συμπεριληφθούν και οφειλές προηγούμενων ετών και λοιπές οφειλές, όπως στη εισήγηση του Προέδρου αναλυτικά αναφέρεται.