Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Εξέταση αιτήματος της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε. – ΒΕΕΜ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας έρευνας λατομείου εξόρυξης μαρμάρων σε έκταση 99 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 89/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. 4/2012 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας, περί αιτήματος της Σουσάνας Χριστοφίδη του Σπυρίδωνος για τη μετατόπιση περίπτερου ιδιοκτησίας της στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 3/20-08-2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου, σχετικά με τη μεταφορά ηρώου από το Κοινοτικό Γραφείο στην πλατεία “Μεχνέ”.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 19499/25-06-2012 αίτησης του Ηλία Ντούγια σχετικά με την παραχώρηση κατεχόμενης κοινοτικής έκτασης στο υπ’ αριθ. 584 τεμάχιο στον παλαιό οικισμό Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έκφραση γνώμης επί της με αριθ. πρωτ. 25488/16-08-2012 μελέτης της εταιρείας ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΑΞΤΕ για τοποθέτηση εποχικής πλωτής εξέδρας στη θέση “Άγιος Νικόλαος” στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση ανταλλαγής έκτασης εμβαδού 1174,00τ.μ. ιδιοκτησίας Ιωάννη Διαμάντη του Γεώργιου με ισάξια έκταση από το τεμάχιο 1643 της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Επί αιτήσεως Ευάγγελου Πάσχου για ανταλλαγή έκτασης ιδιοκτησίας του με ίσης αξίας δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – βελτιώσεις αποχετευτικών δικτύων ομβρίων Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – 2ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και περιβάλλοντα χώρου ” (πρώην Δήμου Συβότων).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του καταστήματος «Πέτρινο» της τοπικής κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γόγολος- Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 2466/15-6-2012 Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» και τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 2467/15-6-2012 Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» και τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εξόδων από εκδηλώσεις και ψήφιση πιστώσεων.

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση πιστώσεων.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Απόδοση ποσού 1.900 € στους κ.κ. Νίκα Γεώργιο, Νίκα Παναγιώτη, Νίκα – Μουστάκη Ευαγγελία και Νίκα Σωτήριο από μίσθωμα αιθουσών σχολείων (στέγαση του 2ου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ηγ/τσας) και επαναφορά μισθώματος στο αρχικό συμφωνηθέν ποσό.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Επιστροφή ποσού 100 € στον Ahmeti klodian από παράβολο αίτησης Ελληνικής Ιθαγένειας ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό «ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Αντικατάσταση μέλους στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος &

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ