Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Καλείστε να συμμετάσχετε σε δια ζώσηςσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 22 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ.5 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του 4257/2014 και την αρ. πρωτ. 46197/18-6-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και την υπ’ αριθμ. 25933/15-7-2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ   1οΈγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   2οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   3οΧορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 1 με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» της ομότιτλης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με κωδικό MIS 5073676. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   4οΧορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6000887. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   5οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του Έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΟΔΟΙ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   6οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του Έργου με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» . -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   7οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   8οΕπί αιτήσεως ΝΤΕΛΛΑ Ζαίρα του Πέτρου σχετικά με καταγγελία μίσθωσης τμήματος αγροτεμαχίου στη θέση Τρυπητό της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερίου και Λιβαδαρίου με αίτημα  επιστροφής των μέχρι σήμερα καταβληθεισών μισθωμάτων, διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους καθώς και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   9οΕπί αιτήσεως του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας για Τροποποίηση – Απαγόρευση κυνηγιού στη θέση «Βραχωνά» για μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ). -Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.  

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ