Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΣύμφωνα με την ΚΥΑ 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους ρυθμίζονται και καταβάλλονται όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 (Α’ 31).
Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, το αργότερο έως 8 Οκτωβρίου 2012.
Οι οφειλές καταβάλλονται ως εξής:
1. Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
3. Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
4. Υπάρχει η δυνατότητα για την καταβολή της οφειλής σε δόσεις άνω των 24 από οφειλέτες που αποδεδειγμένα έχουν αδυναμία καταβολής σε συντομότερο διάστημα με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής σε συντομότερο χρόνο.
Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ταμειακή υπηρεσία Δήμου Ηγουμενίτσας ( 2ος Όροφος )  κάθε μέρα από 08.00΄ έως 15.00΄.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 26653 61209

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.