Σεμινάριο από το Ο.Ε.Ε. στην Ηγουμενίτσα

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στα πλαίσια του προγραμματισμού του για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει δωρεάν ενημερωτικό σεμινάριο στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ με θέματα:
  • Τα Ε.Λ.Π με τον ΚΦΑΣ από την πρακτική ματιά που ενδιαφέρει τον Λογιστή – Φοροτεχνικό παραδείγματα
  • Επιλογή πρακτικών θεμάτων φορολογίας εισοδήματος από το νέο φορολογικό τοπίο με ΚΦΕ-Ν. 4172/2013 όπως ισχύει από 1-1-2014
  • Το φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίμων με το σύστημα εισροών – εκροών.
  • Τι ισχύει για τους αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος.
Τόπος Διεξαγωγής: ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
Διάρκεια Σεμιναρίου: 5 Διδακτικές Ώρες , ημερομηνία  διεξαγωγής: 14 Φεβρουαρίου 2015 (από 09:30 έως 14:30
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2014 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2014. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.
Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής.
Διαδικασία Αίτησης:
Έντυπη αίτηση, θα διατίθεται και ηλεκτρονικά από εδώ.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο fax 2651072194 του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου.
Ενημερωθείτε για τυχόν οφειλές σας και εξοφλείστε τις πριν αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής.
Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων ή μη απασχολουμένων, θα πρέπει:
α. να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση συμμετοχής,
β. μετά την υποβολή της αίτησης να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του ΟΕΕ αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η επιλογή συμμετεχόντων γίνεται με μοναδικό κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 2651070400 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.