Σε συνεδρίασει καλεί το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ   1ο     Ενημέρωση και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την πρόσφατη θεομηνία.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο     Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο     Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο     Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.).
-Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.»

ΘΕΜΑ   5ο     Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 291/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, περί καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο     Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων έτους 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.»
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο     Έγκριση χορήγησης της αξίας του γάλακτος σε χρήμα για το έτος 2015, σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο     Επί αιτήματος κ. Δημήτριου Πάκου του Νικολάου, για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω ακύρωσης τίτλου παραχωρητηρίου οικοπέδου οικ. Βουνίστρας Τ.Κ. Πέρδικας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο     Κατακύρωση της προμήθειας υλικών συντήρησης έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2014-2015 και συγκεκριμένα για τα είδη της ομάδας Γ’ «Έτοιμο Σκυρόδεμα» και τα είδη της ομάδας Ε’ «Ασφαλτόμιγμα».
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο     Επί αιτήσεως εταιρείας με την επωνυμία “ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” με έδρα τα Σύβοτα, για επαναπροσδιορισμό οφειλόμενου ποσού από ύδρευση.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο     Επί αιτήσεως κ. Αναστάσιου Μπέζα του Θεοδώρου για  διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων παρελθόντων ετών.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2014 απόφασης της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 που αφορά αίτηση του Χρήστου Γεωργίου του Αθανάσιου που εξετάστηκε με την αριθμ. 91/2014 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 13ο     Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επί του αιτήματος του κ. Ευάγγελου Παππά σχετικά με τη μετατόπιση περίπτερου του από την περιοχή του Συνοικισμού Εθνικής Αντίστασης.
-Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο     Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την εκμίσθωση, μετά από δημοπράτηση, έκτασης εμβαδού 6.991,03τμ από το υπ’ αριθ. 1257 τεμάχιο διανομής αγροκτήματος Συβότων της Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις.
-Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο     Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί των αιτήσεων Κωνσταντίνου Χριστάκη του Δημήτριου και Πέτρου Μυρισκλάβου του Θεόδωρου σχετικά με την έγκριση αμοιβαίας ανταλλαγής των οικοπέδων τους 2β στο Ο.Τ. 165 και 33α στο Ο.Τ. 160 αντίστοιχα, στη θέση «Βουνίστρα» της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο     Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (Στάσιμου και Πλανόδιου) στο Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
-Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο     Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ενός μόνιμου ιστοχώρου προσφοράς υπηρεσιών στα σκάφη αναψυχής στη Νότια Αδριατική και το Ιόνιο» (Ακρωνύμιο NET-LAM, Greece – Italy 2007 -2013).
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος.

    
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ