Σε συνεδρίαση καλεί το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ   1ο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Γ’ τριμήνου 2014 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο

Σύσταση Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο

Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων,  σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο

Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών αρμοδιότητας  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για τα έτη 2014-2015.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής του Ν.2734/99.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί του αιτήματος του κ. Ζήση Σέκρου.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Επί αιτήσεως Λαλλά Ευάγγελου του Ζανή για διαγραφή ποσού εκπρόθεσμης καταβολής εισφοράς σε χρήμα.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Επί αιτήσεως εταιρείας «COSMOTE» για μείωση του ύψους μισθώματος που καταβάλει στον Δήμο για μίσθωση ακινήτου στην περιοχή ύψωμα Σ/Β SIVOTA X 4199 01.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Λήψη απόφασης για υποδοχή των απορριμμάτων του Δήμου Φιλιατών, μέχρι την ολοκλήρωση του ΣΜΑ Φιλιατών από το Δήμο Φιλιατών ή τον ΦΟΣΔΑ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Ορισμός υπολόγου για το κλείσιμο λογαριασμών των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων και ανάληψη χρηματικών διαθεσίμων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση δαπάνης μεταφοράς νεκρού αλλοδαπού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων για νεκροψία και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Αντιδημάρχου Κώστα Ελευθέριου για μετάβασή του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μεταβάσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ