Στην… Πάτρα το λιμάνι της Ηγουμενίτσας…

limaniigm

limaniigmΣτο ανταγωνιστικό με την Ηγουμενίτσα, Λιμάνι της Πάτρας, παραχωρεί, το ελληνικό δημόσιο τον έλεγχο του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας, αλλά και της Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα στο σχέδιο Νόμου:«ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», προβλέπεται το νέο διοικητικό και οργανωτικό σχήμα των Λιμένων της Χώρας. 

Σύμφωνα με αυτό “Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Δυτικής Ελλάδος”.

Έτσι θα συσταθεί “Ομιλος εταιρειών” που θα αποτελούν το Λιμενικό Δίκτυο Δυτικής Ελλάδος.

Η έδρα του θα είναι στην Πάτρα και στα Λιμάνια της Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας θα οριστούν νέα τριμελή  Διοικητικά Συμβούλια, στα οποία θα μετέχει υποχρεωτικά ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το λιμάνι της Πάτρας, του οποίου η κίνηση φθίνει, κυρίως διότι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι πλέον ελκυστικότερο με την ολοκληρωμένη Εγνατία, αντίθετα από την πολύπαθη ΠΑΘΕ (Ολυμπία Οδό) που παραμένει στα χαρτιά, θα διοικεί το ανταγωνιστικό της και αναπτυσσόμενο λιμάνι της Ηγουμενίτσας… προς όφελος, τίνος;

Ταυτόχρονα στο Σχέδιο Νόμου δεν διευκρινίζεται ούτε τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, αλλά ούτε με τα αποθεματικά της ΟΛΗΓ και του ΟΛΚΕ, που στην περίπτωση της ΟΛΗΓ, αγγίζουν τα 13 εκ. ευρώ…

Οι… γνωρίζοντες, λένε πως το πιθανότερο είναι, αυτό το αποθεματικό να επενδυθεί σε… έργα…. στην Πάτρα!!!

Το σχετικό σχέδιο Νόμου βρίσκεται από την Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση στο: http://www.opengov.gr/ythynal/?p=158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 35:  Στρατηγική ανάπτυξης εθνικού λιμενικού συστήματος

 

 1. 1.            Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της χάραξης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί και επικαιροποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης εθνικού λιμενικού συστήματος
 1. 2.            Η στρατηγική είναι πενταετής και επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία. Εντός του πρώτου τριμήνου του πρώτου έτους εφαρμογής της, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου συντάσσει έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής  και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

Άρθρο 36 : Διακυβέρνηση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος

 1. 1.            Οι Οργανισμοί Λιμένων του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α’ 40/1.3.1999) και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, συγκροτούν τα ακόλουθα Λιμενικά Δίκτυα – Ανώνυμες Εταιρίες με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου:

(α) Το Αττικό Λιμενικό Δίκτυο

(β) Το Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδος

(γ) Το Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδος

(δ) Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

 1. 2.            Για τη δημιουργία των ανωτέρω Λιμενικών Δικτύων:

(α)      Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας, εισφέρονται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε., ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Αττικού Λιμενικού Δικτύου.

(β)      Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολής και του Βόλου, εισφέρεται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Βορείου Ελλάδος.

(γ)      Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Δυτικής Ελλάδος.

 1. 3.            Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ.) ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ΑΕ και το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) ΑΕ, αυξάνονται αντιστοίχως κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των εισφερομένων αντιστοίχως μοναδικών μετοχών των εντασσομένων σε κάθε Δίκτυο Οργανισμών Λιμένων ΑΕ, όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η αύξηση του μετοχικού και η τροποποίηση του καταστατικού, ολοκληρώνονται εντός διμήνου από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων  των ΟΛΠ.  ΑΕ, Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. και τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με το άρθ. 7β ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Οι μετοχές, οι οποίες θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
 2. 4.            Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, συνιστάται 3μελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία ανατίθεται η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που εισφέρθηκαν στα μετοχικά κεφάλαια των ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα υποβάλλει την έκθεσή της στα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΛΠ ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ και ΟΛΠΑ Α.Ε., τα οποία υποχρεούνται να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα την έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης και την αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των τριών εταιριών στο ύψος της αξίας των εισφερθεισών μετοχών.  Οι μετοχές των θυγατρικών εταιριών που θα εκδοθούν για τις αυξήσεις αυτές, περιέρχονται στη μητρική εταιρία η οποία εν συνεχεία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αυξάνει αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιό της.
 3. 5.            Οι αποφασισθείσες, από τις Γενικές Συνελεύσεις των ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε., αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου τους, γνωστοποιείται από τις Διοικήσεις τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών (Χ.Α.Α.),  προκειμένου κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας, να επιτραπεί η διάθεση των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α.
 4. 6.            Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισφοράς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μητρικές εταιρείες ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. υποχρεούνται όπως εντός διμήνου από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγκρισης της τελικής διαμόρφωσης του ύψους του μετοχικού τους κεφαλαίου:

(α)      Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Εταιρειών που δημιουργείται, να το υποβάλλουν δε στην Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών.

(β)      Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του ΔΣ Ενιαίο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας και Προσωπικού των εταιριών του Δικτύου.

(γ)      Να ορίσουν νέα τριμελή  Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών τους εταιρειών, στα οποία θα μετέχει υποχρεωτικά ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας.

 1. 7.            Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθεμία από τις ως άνω μητρικές εταιρίες υποχρεούται να συστήσει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του Οργανισμού της, Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΓΔΑΑ). Σκοπός της ΓΔΑΑ θα είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρίας και του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργειών με ιδιώτες και κάθε μορφής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων του Δικτύου. Στις αρμοδιότητες της ΓΔΑΑ υπάγονται α) η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών που σχετίζονται με τα πιο πάνω ζητήματα β) η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας λιμένων γ) η τεχνική επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά τα λιμάνια του Δικτύου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΡΑΛ την οποία επικουρεί στην άσκηση των σχετικών της αρμοδιοτήτων δ) η συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, το ΤΑΙΠΕΔ και κάθε άλλο κρατικό φορέα που εμπλέκεται στις προαναφερθείσες διαδικασίες αξιοποίησης και ε) η επικουρία του Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα ζητήματα κάθε μορφής αξιοποίησης των λιμένων.

Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στη σύσταση επιμέρους Διευθύνσεων της ΓΔΑΑ ή στη μεταφορά υφισταμένων Διευθύνσεων που υπάγονται σε άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Οργανισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται ή συνάδουν στο σκοπό και το παραγόμενο έργο της νέας Γενικής Διεύθυνσης.

 1. 8.            Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, η οποία δύναται να οδηγήσει στη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των λιμένων των Δικτύων της παρ. 1 του παρόντος ή να επιδράσει στην λειτουργία τους, εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας για κάθε ένα από αυτά, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής που θα επιτρέπουν τη συνέχεια της αδιάλειπτης λειτουργίας τους και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών τους, με την οποία αιτιολογεί την ανωτέρω απόφασή του.

Άρθρο 37 : Ανάπτυξη Περιφερειακού Λιμενικού Συστήματος

 1. 1.            Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Ρ.Α.Λ., προσκαλεί τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς τον σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Λιμενικά Δίκτυα του παρόντος, με ειδικότερα κριτήρια εφαρμογής της λιμενικής Πολιτικής που καθορίζονται για τα Λιμενικά Ταμεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 2. 2.            Με βάση τις προτάσεις των Δημοτικών ή Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων στην πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου εκπονείται με ευθύνη των Υπουργείων Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ολοκληρωμένο σχέδιο συνενώσεων Λιμενικών Ταμείων σε Περιφερειακά Δίκτυα Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες κατ’ αναλογία των Δικτύων του άρθρου 35 παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ιδρύονται δια νόμου.

 

Άρθρο 38 : Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

 1. 1.            α) Συνίσταται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δια του παρόντος Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ), ως αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.

β) Η ΡΑΛ αποτελείται από το εννεαμελές (9) Διοικητικό της Συμβούλιο, τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τη Γραμματεία που εξειδικεύονται με το Π.Δ. της παρ. 3 του παρόντος. Το Δ.Σ της ΡΑΛ ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομων, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 1. 2.            Η Ρ.Α.Λ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στο λιμενικό τομέα, την εποπτεία των λιμένων, κρατικών και ιδιωτικών, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών και των θαλασσίων ενδομεταφορών, την εισήγηση μέτρων για την τήρηση και αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισμού, τη χορήγηση αδειών σε παρόχους λιμενικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τη διαμόρφωση κριτηρίων καταλληλότητας για τη διαδικασία αδειοδότησης, την έγκριση ή γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού λιμενικών τελών, την παρακολούθηση της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση παράβασης των κανόνων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, τη δυνατότητα παραγγελίας για κατά προτεραιότητα εξέταση παραβάσεων μείζονος σημασίας, την εκπροσώπηση στην εξέταση των οικείων υποθέσεων, τη γνωμοδότηση προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, τη συνεργασία με συναφείς Ανεξάρτητες Αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(β) Είναι επίσης αρμόδια για την υποβολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεσης πεπραγμένων, καθώς και για τη σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας.

(γ) Παρίσταται δια του εκπροσώπου της αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.

 1. 3.            Με Π.Δ. που εκδίδεται με Πρωτοβουλία των Υπουργών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται ο Οργανισμός της Ρ.Α.Λ. και ο κανονισμός λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία για την λειτουργία της ρύθμιση
 2. 4.            Πόροι της ΡΑΛ είναι: α) τέλος που επιβάλλεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των Λιμενικών Ταμείων. Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι κατώτερου από 0,3% των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά ταμεία και 0,5% για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. β) τα πρόστιμα που εισπράττονται για λιμενικές παραβάσεις, ενώ γ) δύναται κατά περίπτωση να είναι και ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου προϋπολογισμού της ΡΑΛ.

Άρθρο 39: Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)

 1. 1.            Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου λειτουργεί Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία καθορίζει τα μέλη της και τα θέματα αναπλήρωσής τους.
 2. 2.            Στην Ε.Σ.Α.Λ. μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών (ΓΓΝΕΥ) ως Πρόεδρος, δύο Διευθυντές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ένας Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΚΑ, δύο Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  ένας Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, ένας ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ, καθώς και ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται δύο επιπλέον μέλη, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με αντικείμενο την οικονομία και την εκτέλεση λιμενικών έργων.
 3. 3.            Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αντικαταστάτη του, στην οποία περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη η οποία κοινοποιείται στα μέλη της προ πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
 4. 4.            Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και τα 2/3 των μελών της.
 5. 5.            Μέλη που απουσιάζουν αδικαιολογήτως επί δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 6. 6.            Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με επιμέλεια του Προέδρου της.
 7. 7.            Στην Επιτροπή καλούνται και μετέχουν οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών (ΓΓΝΕΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή άλλων αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή, οι οποίοι ενημερώνουν τα μέλη της για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Οι εργασίες της Ε.Σ.Α.Λ υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες και το Προσωπικό της ΓΓΝΕΥ, όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της. Με Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ορίζεται η δαπάνη για την λειτουργία της Επιτροπής, η οποία επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 8. 8.            Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 19ο παρ. 2 του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όσες αρμοδιότητες εκάστοτε τις ανατίθενται με διατάξεις νόμων.
 9. 9.            Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής, και εισάγει θέματα στην ημερήσια διάταξη κατά την κρίση του, ακόμη εκτός ημερησίας διατάξεως.
 10. 10.          Η Επιτροπή εντός δύο μηνών από την λήξη του έτους αναφοράς συντάσσει και  υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του Έργου της.

Άρθρο 40 : Αδειοδοτήσεις Έργων σε Οργανισμούς Λιμένων

 1. 1.            Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος Ανώνυμης Εταιρείας, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης.
 2. 2.            Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, νοουμένων ως λιμενικών έργων αυτών που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στην χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, ιδίως λιμενοβραχίονες, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες β) σε βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα, και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, ιδίως σταθμοί στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα και άλλα.
 3. 3.            Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου εκ των ανωτέρω απαιτείται προηγούμενη ένταξή του στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης του λιμένα (Master Plan), με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού Λιμένος. Προκειμένου να ενταχθεί ή τροποποιηθεί το έργο στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης του λιμένα, απαιτείται η υποβολή μελέτης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και μελέτη έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών (Γ.Γ.Ν.Ε.Υ.), η οποία διαβιβάζει αμελλητί πλήρη αντίγραφα των φακέλων στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου εντός προθεσμίας εξήντα ημερών να διατυπώσει την αξιολόγησή της για τις υποβληθείσες μελέτες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής απράκτου, η αξιολόγηση λογίζεται ως θετική. Η Γ.Γ.Ν.Ε.Υ. συγχρόνως δημοσιεύει σε δύο εφημερίδες μιας εθνικής κυκλοφορίας και μια τοπική και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου το έργο, ώστε να διενεργηθεί δημόσια διαβούλευση επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του στην ευρύτερη περιοχή.
 4. 4.            Για την εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης λιμένος (MASTER PLAN) σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο απαιτείται:

(α) απόφαση του ΔΣ του φορέα διαχείρισης

(β) έγκριση των τεχνικών μελετών από την Ε.Σ.Α.Λ.

(γ) εξαίρεση από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λόγω της ένταξης στο MASTER PLAN κατά την προηγούμενη παράγραφο και

(δ) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία επέχει άδεια κατασκευής του έργου.

(ε) για την έναρξη εργασιών απαιτείται κοινοποίησή της αδείας του προηγούμενου εδαφίου στην κατά τόπον αρμόδια λιμενική αρχή.

Η Υπουργική απόφαση εκδίδεται εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης του Φορέα Διαχείρισης στην Ε.Σ.Α.Λ. συνοδευόμενη από τις σχετικές μελέτες 

 1. 5.            Η συντήρηση, επισκευή και βελτίωση των εγκαταστάσεων των εκτελεσθέντων έργων λιμενικής υποδομής και ανωδομής, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, που κοινοποιείται προς γνώση, στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και την αρμόδια Λιμενική Αρχή, συνοδευόμενη από το σύνολο των μελετών και σχεδίων.
 2. 6.            Εφόσον πρόκειται για έργα εκτελούμενα με παραχώρηση, ο παραχωρησιούχος νομιμοποιείται να υποβάλλει την αίτηση έκδοσης της άδειας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ως και για κάθε περαιτέρω διαδικασία εκτέλεσης του έργου, υποκαθιστώντας τον Φορέα Διαχείρισης, έναντι της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και των Λιμενικών Αρχών.

Άρθρο 41 : Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων

 

 1. 1.     Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης βιωσιμότητας της παρ. 8 του άρθρου 35 του παρόντος και την  εκπόνηση μελέτης των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών κάθε λιμένα από τη Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης των Δικτύων της παρ. 1 του άρθρου 35 ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Διαχείρισης των λοιπόν λιμένων, το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στις απαιτούμενες για την  προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών για την ανάληψη μέρους ή όλων των εμπορικών λιμενικών δραστηριοτήτων ενός λιμένα.
 1. 2.     Η επιλογή του ιδιώτη επενδυτή  προκύπτει στο πλαίσιο  διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία προκηρύσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή και διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το αντίστοιχο Δίκτυο Λιμένων της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος για τα έργα των λιμένων του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α’ 40/1.3.1999) και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001), ενώ για τους λοιπούς λιμένες ο αντίστοιχος Φορέας Διαχείρισης. Ως Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση των πιο πάνω συμβάσεων ορίζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου .
 1. 3.     Το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, πέρα από το ελάχιστο περιεχόμενο που απαιτείται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, προσδιορίζεται ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης της παρ. 1 του παρόντος που εκπονείται από τους Φορείς Διαχείρισης των  λιμένων και το σχέδιο αυτής αποτελεί παράρτημα της σχετικής προκήρυξης.
 1. 4.     Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας επί του λιμένος και των λιμενικών ζωνών.

 

 

Άρθρο 42: Ζητήματα λιμενικών υποδομών

 

      Το άρθρο 211 του Ν.4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 211. Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων. 1. Η τοποθέτηση, από φορείς διοίκησης λιμένων ή από φορείς στους οποίους παραχωρείται ή εκμισθώνεται χώρος του αιγιαλού ή της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, προστατευτικών διχτυών (πλωτών φραγμάτων), κατά τις διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18) για την προστασία των ακτών και των λουομένων από θαλάσσια ρύπανση (συ­στήματα περισυλλογής και συγκράτησης απορριμμάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκατα­στάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, επιτρέπεται για εποχική χρήση με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθμένα. 2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου».