Στο δημοτικό συμβούλιο η χωροθέτηση πετρελαιοειδών στην Ηγουμενίτσα

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έκφραση γνώμης επί της μελέτης διερεύνησης καταλληλότητας επιλογής θέσης τοποθέτησης δεξαμενών και φόρτωσης – εκφόρτωσης πετρελαιοειδών.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2012 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2013.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης οδού πρόσβασης προς Δασύλλιο».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Μελέτη σύνδεσης αγωγού ύδρευσης από πηγές Πέντε Εκκλησιών με το εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης της Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση πρότασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ1» για ένταξη στο ΕΣΠΑ.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Επί της αιτήσεως του κ. Παναγιώτη Λιοπιάρη για τακτοποίηση οικοπέδου στο Ο.Τ.40 της 1ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 137/2012 απόφ. της Ε.Π.Ζ.).

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση της με αριθμ. 14/2013 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» περί καθορισμού ειδικότητας πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ηγουμενίτσας» (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) για την περίοδο 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας” για την περίοδο 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας” για την περίοδο 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τα έτη 2013-2014 ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ.185/23-3-93) για το έτος 2013.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών προμηθειών και εργασιών για τα έτη 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/1980.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση δημοτικών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869 € για τα έτη 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 5.869 €, για τα έτη 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τα έτη 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για τα έτη 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και εισήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» (Αμιγή και μικτά καταστήματα) για τα έτη 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) για τα έτη 2013-2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για τα έτη 2013-2014, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο

Συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κανονισμού Καθαριότητος του Δήμου Ηγουμενίτσας, για τα έτη 2013 και 2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων, για τα έτη 2013-2014.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2013 και 2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2013 και 2014, στις «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θεσπρωτίας Α.Ε. ”Regina Mare” – Πέρδικα.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010) για τα έτη 2013 και 2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΜΙΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ