Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ηπείρου

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Τ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εισηγήθηκε και παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κ. Τατιάνα Καλογιάννη,. Τα βασικά σημεία της είναι τα εξής:

Υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προογραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου συντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2011 – 2014 με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: α) Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» – ΦΕΚ Α87/07-06-2010 και β) Την Υπ. Απόφαση υπ’ αριθμ. 74754/30-12-2010 – ΦΕΚ Β/2043/30-12-2010.

Για την κατάρτιση του προγράμματος δεν ακολουθήθηκε κάποια υποδειχθείσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης τυποποίηση, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο αναμενόμενος από την αρχή του τρέχοντος έτους σχετικός Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Β’ Βαθμού.

Η Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (http://www.php.gov.gr ). Όπως ρητά καθορίζεται και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο: «Το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς».

Το ζητούμενο για την παρούσα Αιρετή Περιφερειακή Αρχή δεν είναι η «κατανάλωση χρηματοδοτικών πόρων» αλλά η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων, σε στοχευμένες δράσεις που επιτυγχάνουν το βέλτιστο πρακτικό αποτέλεσμα για την ουσιαστική πρόοδο του τόπου.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση στοιχείων του σχεδιασμού:

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

«Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας θα επιτευχθεί θέτοντας στρατηγικούς στόχους και κατευθυντήριες αρχές που αφορούν:

α. Στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.

β. Στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς της.

γ. Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

δ. Στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Οργανισμού της Περιφέρειας

Με βάση την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την Ανάλυση Δυνατών Σημείων – Αδυναμιών – Ευκαιριών – Απειλών (SWOT) της περιοχής παρέμβασης, καταγράφηκαν σημαντικές ανάγκες και προβλήματα ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται συγκεκριμένες δυνατότητες και μια αξιόλογη δυναμική.

.

Για την επίτευξη του οράματος οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στους παρακάτω ειδικούς στόχους:

– Παραγωγή τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων ειδικής αναφοράς, ποιοτικών – βιολογικών-πιστοποιημένων – ανταγωνιστικών.

– Διεκδίκηση μεριδίου αγοράς με συντονισμένο marketing της επωνυμίας «Ηπειρωτικά Προϊόντα» (brand name).

– Δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό και έμφαση στη διαφορετικότητα και την καινοτομία. Παράγοντες επιτυχίας αποτελούν το ώριμο επιχειρηματικό πνεύμα, η εκπαίδευση και η δημιουργία συνεργατικών συμπράξεων.

– Ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση και προβολή του τουριστικού προορισμού «Ήπειρος» (brand name) και καθιέρωσή του ως «προορισμού 4 εποχών».

– Ανάπτυξη, ενίσχυση και οργάνωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ειδικών αθλητικών δραστηριοτήτων, άμεσα συνυφασμένων με τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.

– Προστασία, ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδάτινο δυναμικό, δασικός πλούτος, υπολείμματα αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).

– Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως προωθητικού παράγοντα της τοπικής οικονομίας.

– Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, η οποία θα οδηγήσει στην ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.

– Ανάδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου σε κέντρο αναφοράς υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας για όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

– Βελτίωση υποδομών, κυρίως στους τομείς των βασικών οδικών αξόνων, της διαχείρισης λυμάτων και αποβλήτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού των παρωχημένων και ανεπαρκών υποδομών στον αγροτικό τομέα (εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτικός εξηλεκτρισμός κ.λπ.).

– Αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας Ηπείρου, με στόχο τη βελτίωση του ισοζυγίου στη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα.

– Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας, με βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων της, επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής της.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι αναγκαία η μόχλευση της πρωτοβουλίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, που θα ενισχύσει την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και θα υλοποιήσει το όραμα για μια ευέλικτη, πολυσυλλεκτική και εξωστρεφή οικονομία με διακριτή τοπική ταυτότητα και προοπτική αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης.

Τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αλεξάνδρου Καχριμάνη κατά τη συζήτηση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου

Με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, άρχισε η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Περιφερειάρχης, τόνισε μεταξύ, άλλων:

Σήμερα συζητάμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για μια επίπονη και μεθοδική δουλειά, για την οποία χρειάστηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις, εκατοντάδες εργατοώρες, απασχόληση σε καθημερινή βάση και επί πολλές εβδομάδες δεκάδων υπαλλήλων και επιστημόνων.

Θέλω σήμερα να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ για το αποτέλεσμα αυτής της επιστημονικής και πολιτικής εργασίας, η οποία είναι αποτυπωμένη στις 124 σελίδες που έχουμε σήμερα μπροστά μας.

Δεν υποστηρίζουμε ότι όλα έγιναν τέλεια. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Θέλουμε και επιζητούμε τις προτάσεις όλων σας, τις προτάσεις και την κριτική αν θέλετε από την Αντιπολίτευση.

Δυστυχώς σήμερα οι παρατάξεις της, επέλεξαν να λάμψουν δια της απουσίας τους. Επί μήνες μας εγκαλούσαν γιατί δεν έρχεται προς συζήτηση ο σχεδιασμός της Περιφέρειας και όταν ήλθε αυτή η ώρα είναι απόντες. Δεν θα πω ότι φυγομάχησαν.

Θα πω όμως ότι πρόταξαν τις προσωπικές – επαγγελματικές τους ασχολίες, από το να καθίσουμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε επί του στρατηγικού σχεδιασμού.

Υποστήριξαν ότι είναι ασφυκτικοί οι χρονικοί περιορισμοί. Το χρόνο συζήτησης του στρατηγικού Σχεδιασμού τον έχει καθορίσει το Υπουργείο δια του «Καλλικράτη». Ακόμα μάλιστα περιμένουμε τις οδηγίες και το σχέδιο που θα μας έδιναν για τη σύνταξή του.

Είναι αστείο να γίνεται λόγος από την αντιπολίτευση για μεθόδευση και αδιαφορία, και να ισχυρίζονται αναληθώς ότι δεν τους δόθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος από τον Κανονισμό για να εξετάσουν το κείμενο του Σχεδιασμού, όταν η εισήγηση ήταν στα χέρια τους από την περασμένη Τετάρτη. (Ώρα αποστολής 3.28 μ.μ., το καταθέτω στα πρακτικά).

Είναι απέραντη υποκρισία να κατηγορούν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης την πλειοψηφία για υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την υποβάθμιση επιχειρούν οι ίδιοι, ή για να ακριβολογώ ορισμένοι από αυτούς.

Θυμίζω ότι όταν την Δευτέρα το βράδυ τέθηκε το θέμα της διακοπής και ορισμού νέας ημέρας για συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνο που ακούστηκε από αρκετούς ήταν ότι για απόψε είχαν είτε επαγγελματικές, είτε προσωπικές, είτε και κομματικές υποχρεώσεις και για αυτό ζητούσαν συνεδρίαση άλλοι την Πέμπτη, άλλοι την Παρασκευή, άλλοι το Σάββατο και άλλοι την Δευτέρα.

Ο καθένας δηλαδή με την προτεραιότητά του και η Περιφερειακή Αρχή με τη δική της προτεραιότητα που της υπαγορεύει το καθήκον και οι υποχρεώσεις έναντι του «Καλλικράτη».

Άρα άλλοι είναι εκείνοι, που δημόσια υπεραμύνονται της ορθής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και στην πράξη το υποβαθμίζουν.

Της συζήτησης στο Π.Σ. έπεται διαβούλευση, συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης, με τους Δημάρχους, τους φορείς, το Πανεπιστήμιο κ.α. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί το τριετές Επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης».