Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητος του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση μερικής τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Πλαταριάς – Καρτερίου – Συβότων” Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στον Κάμπο Κορύτιανης – Αγ. Γεωργίου- Δράμεσης (Β’ Φάση)».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο νέο κτήριο κοινωνικών και πολιτιστικών δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικό δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Καρτερίου”.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση απολογισμού του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» έτους 2012.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

– Πρόεδρος του Συνδέσμου.

ΘΕΜΑ 9ο

Ψήφιση προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» έτους 2014.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

– Πρόεδρος του Συνδέσμου.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση Ισολογισμών του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» των ετών 2010 , 2011 και 2012 – Έγκριση Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή και Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

– Πρόεδρος του Συνδέσμου.

ΘΕΜΑ 11ο Απευθείας ανάθεση ύστερα από διαπραγμάτευση για τα πακέτα Δ’ & ΣΤ’ για την “Προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης των Σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και επιστροφή ποσού.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 9/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Επί αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την Επωνυμία «Κώτσιου Αμαλία – Μπαρκαμπάς Αχιλλέας Ε.Ε.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Δωρεά δημοτικού κινητού πράγματος (Οχήματος SAAB ΚΗΙ 9207) στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων : α) ADRION ART, β) NC NET, γ) URBANETS, δ) CLUSTER CLUB και ε) NET LAM.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΜΙΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ     1ο

 

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ     2ο

 

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ     3ο

 

Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητος του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ     4ο

 

Έγκριση μερικής τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Πλαταριάς – Καρτερίου – Συβότων” Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ     5ο

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στον Κάμπο Κορύτιανης – Αγ. Γεωργίου- Δράμεσης (Β’ Φάση)».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ     6ο

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο νέο κτήριο κοινωνικών και πολιτιστικών δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ     7ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικό δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Καρτερίου”.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ     8ο

 

Έγκριση απολογισμού του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» έτους 2012.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

                                          – Πρόεδρος του Συνδέσμου.

 

ΘΕΜΑ     9ο

 

Ψήφιση προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» έτους 2014.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

                                          – Πρόεδρος του Συνδέσμου.

 

ΘΕΜΑ   10ο

 

Έγκριση Ισολογισμών του «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου» των ετών 2010 , 2011 και 2012 – Έγκριση Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή και Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

                                          – Πρόεδρος του Συνδέσμου.

 

ΘΕΜΑ   11ο

Απευθείας ανάθεση ύστερα από διαπραγμάτευση για τα πακέτα Δ’ & ΣΤ’ για την “Προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης των Σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   12ο

Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και επιστροφή ποσού.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   13ο

 

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   14ο

 

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 9/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   15ο

 

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   16ο

 

Επί αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την Επωνυμία «Κώτσιου Αμαλία – Μπαρκαμπάς Αχιλλέας Ε.Ε.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   17ο

 

Δωρεά δημοτικού κινητού πράγματος (Οχήματος SAAB ΚΗΙ 9207) στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   18ο

 

Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων : α) ADRION ART, β) NC NET, γ) URBANETS, δ) CLUSTER CLUB και ε) NET LAM.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   19ο

 

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΣΑΜΙΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ