Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί προσδιορισμού ΤΑΠ και Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

2. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση στον τομέα της καθαριότητας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

3. ‘Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Ε. Σαγιάδας 2010 – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

4. Έγκριση οικονομικής κατάστασης εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων κατά το γ’ τρίμηνο του έτους 2011 του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

5. Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κυπαρίσσου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

6. Έκφραση γνώμης για το έργο κατασκευή και λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος για άρδευση στην τ.κ Ασπροκκλησίου» των Σπύρου-Γιώργου-Φώτιου Βρακά – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

7. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης στην Κόντου Χρυσή του Χρήστου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων εντός του Αγροκτήματος Μαντζαρίου Τ.Κ Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βοσκοτόπων και Ελέγχου Αυθαίρετης Βόσκησης του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

9. Περί προσδιορισμού βοσκήσιμων εκτάσεων του δήμου και καθορισμό ετήσιου δικαιώματος βοσκής – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

10. Περί βεβαιώσεως προστίμων αυθαίρετης βόσκησης και έγκρισης βεβαιωτικού καταλόγου επιβολής σχετικών τελών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

11. Διαγραφή εκ παραδρομής καταλογισθέντος χρηματικού ποσού της εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας SAGIADA FISH – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

12. Διαγραφή καταλογισθέντος χρηματικού ποσού στις εταιρίες μυδοκαλλιέργειας ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. λόγω ανάκλησης αδείας λειτουργίας-

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

13. Τοποθέτηση καμερών ελέγχου – μετρήσεως ταχύτητας οχημάτων στις Τοπικές Κοινότητες Ασπροκκλησίου και Σαγιάδας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

14. Σύσταση Συμβουλίου ‘Ένταξης Μεταναστών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

15. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας, Β΄ υποέργο: Δίκτυο Άγιος Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

18. Χορήγηση δύο (2) εγγυητικών επιστολών για το ΚΗΦΗ Φιλιατών – Κεστρίνης – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

19. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού & Διαχείρισης της ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας για κλείσιμο φακέλου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο τ. δ. Παλαιοχωρίου» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας για κλείσιμο φακέλου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Παπαδοπούλου Σοφία._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.

 

 

 

 

 

3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.

Περί προσδιορισμού ΤΑΠ και Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

 

2.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση στον τομέα της καθαριότητας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

 

3.

‘Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Ε. Σαγιάδας 2010  Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

 

4.

Έγκριση οικονομικής κατάστασης εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων κατά το γ’ τρίμηνο του έτους 2011 του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

 

5.

Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κυπαρίσσου – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

6.

Έκφραση γνώμης για το έργο κατασκευή και λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος για άρδευση  στην τ.κ Ασπροκκλησίου»  των Σπύρου-Γιώργου-Φώτιου Βρακά – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

7.

Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης στην Κόντου Χρυσή του Χρήστου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων εντός του Αγροκτήματος  Μαντζαρίου Τ.Κ Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

8.

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βοσκοτόπων και Ελέγχου Αυθαίρετης Βόσκησης του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

9.

Περί προσδιορισμού βοσκήσιμων εκτάσεων του δήμου και καθορισμό ετήσιου δικαιώματος βοσκής – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

10.

Περί βεβαιώσεως προστίμων αυθαίρετης βόσκησης και έγκρισης βεβαιωτικού καταλόγου επιβολής σχετικών τελών – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

11.

Διαγραφή εκ παραδρομής καταλογισθέντος χρηματικού ποσού της εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας SAGIADA FISH – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

12.

Διαγραφή καταλογισθέντος χρηματικού ποσού στις εταιρίες μυδοκαλλιέργειας ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. –  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. λόγω ανάκλησης αδείας λειτουργίας-

 

 

 

 

Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

13.

Τοποθέτηση καμερών ελέγχου – μετρήσεως ταχύτητας οχημάτων στις  Τοπικές Κοινότητες Ασπροκκλησίου και Σαγιάδας – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

 

14.

Σύσταση Συμβουλίου ‘Ένταξης Μεταναστών – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

15.

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

16.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

 

17.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας, Β΄ υποέργο: Δίκτυο Άγιος Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

 

18.

Χορήγηση δύο (2) εγγυητικών επιστολών για το ΚΗΦΗ Φιλιατών – Κεστρίνης – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

19.

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού &  Διαχείρισης της ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ – Εισηγητής:  Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

 

20.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας για κλείσιμο φακέλου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

 

21.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις  δρόμων στο τ. δ. Παλαιοχωρίου» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας για κλείσιμο φακέλου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

 

 

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Παπαδοπούλου Σοφία._

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ