Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

filiati

filiatiΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ.Στεργίου Παναγιώτης

2. Έγκριση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2011 έως 16/6/2011 της Δημοτικής Επιχείρησης πρώην Δήμου Σαγιάδας– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

3. Έγκριση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2011 έως 16/6/2011 της Δημοτικής Επιχείρησης πρώην Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

4. Έγκριση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης από 16/6/2011 έως 31/12/2011 της ΝΕΚΕΔΗΦ– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

5. Γνωμοδότηση σχετικά με τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) της δραστηριότητας «Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης βάθους 50μ. στη θέση ΛΙΟΨΗ της ΤΚ Ασπροκκλησίου, ΔΕ Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών του Παναγιώτη Λευτέρη» – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα».- Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου» .- Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση μη λειτουργούντων σχολείων» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Ελαία και κατασκευή δεξαμενής» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

10. Διαγραφές και μείωση χρεών ύδρευσης. Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

11. Ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Φιλιατών ετών 2011-2014.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

12. Έγκριση υποβολής πρότασης – Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Δήμου Φιλιατών από το ΕΣΠΑ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2.1 του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

13. Πρόταση συνεργασίας για υποβολή Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2007-20013» με γενικό στόχο την «αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, προωθώντας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή», μέσω της προώθησης και ανάπτυξης του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Διαμάντη Άννα._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ