Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

filiati

filiatiΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε του έργου :Εγκατάσταση σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α.) του Δήμου Φιλιατών .

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

2. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο εσωτερικών για τη κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. Τροποποίηση προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2013

– Εισηγητής: Α/δήμαρχοι κ.κ.. Μπεράτης Γεώργιος και Σωτηρίου Παναγιώτης

3. Πρόσληψη προσωπικού οκτώ ( 8) ατόμων με δίμηνες συμβάσεις για Πυροπροστασία στο Δήμο Φιλιατών .

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

4. Πρόσληψη προσωπικού ενός ( 1) οδηγού με δίμηνη σύμβαση για τη καθαριότητα στο Δήμο Φιλιατών.

Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Βλάχος Παρασκευάς

5. Έγκριση μελέτης του έργου : Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

6. Περί καθορισμού του τρόπου υλοποίησης του ενταγμένου έργου << NCNET- Natural and Cultural NETwork for the promotion ahd integration of transnα tional resouroes >> στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013

– Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

7. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου γραφείου του παλαιού Δημαρχείου Φιλιατών στην Δ/νση δασών Θεσ/τίας για στέγαση Δασονομείου Φιλιατών

– Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

8. Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας, δημοτικής έκτασης 4,02 στρ. από το υπ΄αριθμ. 242 τεμάχιο της τ.κ. Τρικορύφου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων .

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτη

9. Περί εγκρίσεως επιχορήγησης εκδηλώσεων Αθλητικών συλλόγων Δήμου Φιλιατών και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

10. Τροποποίηση απόφασης 94/2013 Δ.Σ

– Εισηγητής:Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

11. Τροποποίηση απόφασης 95/2013 Δ.Σ

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

12. Έγκριση ανάθεσης σε ΕΔΕ για εκτέλεση της απόφασης με αριθμ. 245/20-2-2013 Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ηγουμενίτσας

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

13. Διοικητική αποβολή από καταπάτηση ρέματος στην τ.κ. Βρυσέλλας

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

14. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης προς το Δήμο Φιλιατών

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

15. Διαγραφή χρεών ύδρευσης

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

16. Εκμίσθωση, δημοτικής έκτασης 10 στρ. από το υπ΄αριθμ 353α τεμάχιο (με στοιχεία Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ι) της ΤΚ Κεστρίνης για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων .

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

17. Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας,δημοτικής έκτασης 10 στρ. από το υπ΄αριθμ 353α τεμάχιο (με στοιχεία Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ρ ) της ΤΚ Κεστρίνης για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων .

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

18. Εκμίσθωση, δημοτικής έκτασης 10 στρ. από το υπ΄αριθμ 353α τεμάχιο (με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α) της ΤΚ Κεστρίνης για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

19. Παράταση προθεσμίας του έργου << Επισκευή πλατείας στην τ.κ. Παλαιοκκλησίου >>

– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ