Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-10-2012 συνεδριάσεως.

 1. Απόφαση επί της από 28-08-2012 ένστασης της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά της με αρ. 67639/6642/07-08-2012 ειδικής διαταγής πλημμελούς κατασκευής της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.
 2. Απόφαση επί της από 28-08-2012 ένστασης της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά της με αρ. 72657/7171/16-08-2012 απόφασης της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας περί επιβολής ποινικής ρήτρας.
 3. Απόφαση επί της από 25-09-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 1.720.000,00 € με ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και οδικής σήμανσης σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 245.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-10-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Δ. του Δήμου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (Δ.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», μέχρι την 30-04-2013.
 7. Έγκριση των προμελετών: υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων  και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αράχθου», προεκτιμώμενης αμοιβής 650.000,00 € (με Φ.Π.Α.), έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου με ΚΑ 2007ΜΠ01830002, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε/INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ».
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-12-2012.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταμόρφωσης», αναδόχου Ευγενίου Παππά, μέχρι την 28-05-2013.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, μέχρι την 30-06-2013.
 11. Έγκριση αλλαγής της κατασκευής της περίφραξης τμήματος του οικοπέδου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυμνασίου Ανατολής», αναδόχου Κ/ξίας Α. & Π. Λάμπρης Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος.
 12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-10-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς Δικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων», προϋπολογισμού  €120.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση των αριθμ. 1/04-09-2012, 2/14-09-2012, 3/17-09-2012 και 4/01-10-2012 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: «Διαχείριση, Συντονισμός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products” με το ακρωνύμιο “WINE-NET“, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.
 14. Έγκριση του αριθμ. 1/09-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για τη δημοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «HIDDEN», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος MED προϋπολογισμού 65.250,00 € με ΦΠΑ.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, και έγκριση δαπανών δημοσίευσης.
 16. Καθαρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος.
 17. Έγκριση δαπανών για έκτακτες εργασίες καθαριότητας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων
 18. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του.
 19. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισμού παγοδρομίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), με τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου» και έγκριση των όρων της διακήρυξής του.
 20. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην περιοχή Μαυρολάγγαδο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 77579/3300/03-09-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθμ. 25/1018/07-09-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2012, του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 23. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά δειγμάτων πατάτας για το Πρόγραμμα Επισκοπήσεων 2012 του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση μετακίνησης του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την 19-10-2012, σχετικά με το πρόγραμμα μελιταίου πυρετού.
 26. Έγκριση μετακίνησης της Φούκη Σοφίας, υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή της στο συνέδριο «Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020- Δεύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 23-10-2012.
 27. Έγκριση μετακίνησης της Όλγας Αντωνακούδη, υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή της στο συνέδριο «Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020- Δεύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 4», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 24-10-2012.
 28. Έγκριση μετακίνησης του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για συμμετοχή του στο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που θα διεξαχθεί από 05 έως και 08 Νοεμβρίου 2012.
 29. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 30. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό «Καλπάκεια 2012» και έγκριση σχετικών δαπανών.
 31. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της επετειακής εορταστικής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση του Μετσόβου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.
 32. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με μισθωμένες γραμμές, ΤΑΧΙ, για το σχολικό έτος 2012-2013.
 33. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 34. Έγκριση μετακίνησης της Ελευθερίας Παναγιώτου, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας στα Ιωάννινα, από 29-10-2012 έως 02-11-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του ΕΚΔΔ – ΠΙΝΕΠ με θέμα «Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου».
 35. Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία υπουργού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 36. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από την Κύπρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 37. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της Γιορτής του Τσίπουρου στην Κρυοπηγή και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 38. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 39. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 40. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου» προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση του από 02-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, «Συντηρήσεις – διαγραμμίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφομηχανική μελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιμώμενης αμοιβής € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 43. Έγκριση παράτασης απόδοσης των αριθμ. 728, 729, 730/2012 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής με υπόλογο την Τσότση Ευφροσύνη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού στην Ντίνη Ευτυχία του Λουκά που αφορά στην εκ παραδρομής καταβολή ποσού στην Εμπορική Τράπεζα, για την μεταβίβαση του επιβατικού ΚΧΥ 3835 η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
 45. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη της συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ-ΑΡΙΑΔΝΗ» για το έτος 2012.
 46. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή σφραγίδας στα πλαίσια του έργου BIOGAIA Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013.
 47. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 48. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού, για το έτος 2013 ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού € 185.233,08 με ΦΠΑ.
 49. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 50. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών, για την αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 86326/3640/26-09-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 28/1147/01-10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 51. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο (2) θυροφραγμάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγματος του ποταμού Καλαμά της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 52. Έγκριση και παραλαβή της οριστικής μελέτης, της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουμενίτσας», αναδόχου μελετητικού γραφείου «ΕΠΤΑ Α.Ε. –  ENVIC Ε.Π.Ε.».
 53. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθμ. Δ3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ σΕΛΛΑΔΑΣ ΑΒΕΕ άδεια εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμου και ασφάλτου, αποθηκευτικής ικανότητας 14.500 κ.μ. (7 δεξαμενές), στη θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας.
 54. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χαραλάμπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ  που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 29 έως 31-10-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 55. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ των Δήμων Αθαμανίας, Αράχθου, Αμβρακικού, Κομποτίου και Ξηροβουνίου του Νομού Άρτας», αναδόχου εταιρίας «Γεωργίου Νύχτη & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 56. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-10-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, ΕΔΕ, μέχρι την 30-05-2013.
 59. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄κλάδος: Ροδαυγή- Κακολάγκαδο)», αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ».
 60. Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Κανταρέλη, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
 61. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 21 έως 22 Οκτωβρίου 2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 62. Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Τζουμάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του στην ημερίδα με θέμα «Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».
 63. Έγκριση παράτασης της από 31-08-2012 σύμβασης για την προμήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 64. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τριών (3) μηχανικών γραφομηχανών Braille της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 65. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 66. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη χειμερινή περίοδο, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 67. Έγκριση λειτουργιών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 68. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.