Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας

perifereia21

Την Πέμπτη  03-03-2011  και ώρα 10.00 π.μ.  στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 22-02-2011 συνεδρίασης.

2.      Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και ορισμός ανώτατου επιτρεπομένου ορίου μηνιαίας δαπάνης.

3.      Έγκριση δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλου – κτηνιάτρου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Λάρισα (σφαγεία) για συνοδεία ζώων προς σφαγή.

4.      Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2011.

5.      Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και επισκευή μηχανημάτων – οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

6.      Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εργαστηριακών – κτηνιατρικών υλικών που απαιτούνται για την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου (Σπογγώδεις  Εγκεφαλοπάθειες και  Βρουκέλλωσης) για το έτος 2011, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

7.      Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ΔΕΗ σε ΟΤΑ του Νομού» του προγράμματος Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

8.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Παγοδρομίου Μετσόβου», αναδόχου Κοιν/ξίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΜΑΛΑΜΟΥ ΒΗΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, μέχρι την 31-08-2011.

9.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 36ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-04-2011.

10.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Μουσείου Υδροκίνησης Δ.Δ. Ανθοχωρίου», αναδόχου Ευριπίδη Παπαευθυμίου, μέχρι την 31-05-2011.

11.        Ακύρωση διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 361.736,16 με ΦΠΑ.

12.        Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-12-2010 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 3.460.000,00 με ΦΠΑ.

13.        Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη  προμηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2011, βάσει του από 28-02-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

14.         Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

15.        Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), σχετικά με την από 28-12-2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 256/2010 αγωγής του Σπυρίδωνος Γιώγου κατά της Ν.Α. Θεσπρωτίας.

16.        Έγκριση του από 28-12-2010 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, για το έργο «Βελτίωση οδού Δόλιανη προς 41η επαρχ. οδό», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά.

17.        Συγκρότηση και ορισμός μελών των Επιτροπών για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ήτοι: α) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών, γ) της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και δ) της Επιτροπής σύνταξης Πρωτοκόλλου καταστροφής – διαγραφής μονίμων υλικών.

18.        Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.