Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβουλίο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 163 του ν.3463/2006.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηγουμενίτσας
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Πρόταση της Ε.Π.Ζ. για σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακών & Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων Δήμου Ηγουμενίτσας
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση Επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών, συνοικιών και πλατειών Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου μετά από δημοπράτηση στη Δ.Κ. Γραικοχωρίου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση μείωσης μισθώματος κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγ/τσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Επί της από 24-10-2014 αιτήσεως του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλόγου με την επωνυμία «ΦΛΟΓΑ» για στήριξη από το Δήμο Ηγουμενίτσας της έκθεσης που θα διοργανωθεί στο Πνευματικό Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Δήμου από 30-11 έως 7-12-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Ανάκληση της με αριθμ. 40/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί δωρεάς δημοτικού κινητού πράγματος (Οχήματος SAAB ΚΗΙ 9207) στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Δωρεάν παραχώρηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) με έδρα την Ηγουμενίτσα, του εκ’ δωρεάς από τον «Γερμανοελληνικό Σύλλογο ΦΙΛΙΑ Φέλμπερτ» ασθενοφόρου οχήματος τύπου RTW/Mercedes – Benz.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Επικαιροποίηση της με αριθμ. 195/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Αποδοχή της παραίτησης κ. Βέρμπη Κων/νου από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης, που ορίστηκε με την αριθμ. 240/2014 απόφαση Δ.Σ. και ορισμός νέου.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης επί της αιτήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Πάροχου Ψηφιακών Μεταδόσεων με τον διακριτικό τίτλο “DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας στη θέση «Γωνιά» για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. επί του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Τζώρτζη του Απόστολου, σχετικά με τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης στο Ο.Τ. 96 του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας προς βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων των οικοδομικών τετραγώνων και λειτουργικότερης εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. επί του αιτήματος του κ. Σωτήριου Ζαχαριάδη σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 92Α και ΟΤ 105 Πέρδικας της Δ.Κ. Πέρδικας
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Επί αιτήσεως Σπυρίδωνος Καραλή του Θεοδώρου , κατοίκου Πλαταριάς, για Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ως δικαιούχος οικοπέδου της πρώην Κοινότητας Πλαταριάς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του ΠΔ 410/95 και του άρθρου 284 του Ν.3852/2010.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση ζημιών από θεομηνίες στον κάμπο Κοτύτιανης-Αγίου Γεωργίου–Δράμεσης (Β’ φάση)» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Μαργαριτίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Πλαταριάς» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην ΠΕ 1.».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση κατάθεσης πρότασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ).
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση κατάθεσης πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ).
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση κατάθεσης πρότασης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ – ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ).
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση κατάθεσης πρότασης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ).
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Παραχώρηση κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου (ΠΕΤΡΙΝΟ) στο ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» με σκοπό τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η.
-Εισηγητής: Γεράσιμος Φουσέκης –Δημοτ. Σύμβουλος / Πρόεδρος ΠΑΚΠΠΟ

ΘΕΜΑ 27ο
Καθορισμός ατόμου & ειδικότητας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – ΚΗΦΗ σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. οικ.30342/22-10-14 έγκριση του ΥΠ.ΕΣ.
-Εισηγητής: Γεράσιμος Φουσέκης –Δημοτ. Σύμβουλος / Πρόεδρος ΠΑΚΠΠΟ

ΘΕΜΑ 28ο Επί του με αριθμ. πρωτ. 44564/2825/17-9-2014 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας, για έκφραση γνώμης για την χορήγηση άδειας δημιουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. Φάτσιο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, σε δασική έκταση που βρίσκεται στα όρια της Τ.Κ. Λαδοχωρίου (περιοχή Γωνιά).
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 4,926 στρεμ. στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 10,949 στρεμ. στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 11,517 στρεμ. στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 9,920 στρεμ. στη θέση «ΜΠΕΡΔΕΣΙ» της Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο Έγκριση δαπάνης μεταφοράς νεκρού αλλοδαπού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων για νεκροψία και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μεταβάσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.