Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 19-08-2014, και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-08-2014 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», προϋπολογισμού  € 52.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-08-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», προϋπολογισμού €  200.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Απόφαση επί της από 08-07-2014, ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «Κουτσός Ρήγας του Κων/νου», κατά του από 02-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαμσούντας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Στρατόπεδο Φιλιππιάδας – Πρέβεζα», αναδόχου Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», μέχρι την 31-10-2014.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου Χρήστου Βασιλειάδη, μέχρι την 04-09-2015.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης Επαρχιακής Οδού στο Τ.Δ. Βερενίκης», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, μέχρι την 17-02-2015.
 7. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού € 658.053,95 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
 8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της ανακοίνωσης – πρόσκλησης αυτού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για  το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού € 66.768.40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειάς του.
 9. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φορητής κάμερας, για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικού φρενόμετρου και πλακέτας στροφών αναλυτή καυσαερίων, για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-08-2014 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Ράμια – Βουργαρέλι – κατασκευή σαρζανέτ» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Τοπογραφικές και προκαταρκτικές εργασίες για την ανέγερση Διοικητηρίου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/12-08-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για Τμήμα του αρχικού διαγωνισμού που τιμολογήθηκε με προσφορότερο μεταφορικό μέσο το Ε.Δ.Χ., για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού € 1.258.922,33 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 3276/11-06-2014 διακήρυξης.
 14. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το  σχολικό έτους 2014-2015 συνολικού προϋπολογισμού € 65.841,03 με Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
 15. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιμόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 17. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 19. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση δαπάνης για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της αριθμ. 56/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε αποδεκτή η προσφυγή της Κ/ξίας Γεώργιος Κ. Νίκας – Ιωάννης Γ. Κώστας, αναδόχου του έργου «Σπουδαστική Εστία στην Ηγουμενίτσα».
 21. Έγκριση δαπανών για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος και την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό του αύλειου χώρου, κτιρίου και κλιμακοστασίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2015.