Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

perifereia

Ημερήσια Διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής

 Την Τρίτη  13-12-2011 και ώρα 09.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με 44 θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-12-2011 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, παιδικής θεατρικής παράστασης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 2. Έγκριση προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες του μηχανικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 3. Ματαίωση του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Ανάδειξη  προμηθευτών  λιπαντικών  και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012, βάσει του από 05-12-2011 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειάς του και έγκριση επανάληψής του, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 4. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός ζώνης πλημμυρών του ποταμού Αχέροντα στη θέση Γέφυρα Καστρί», προϋπολογισμού δαπάνης € 9.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών του Ν. Πρέβεζας», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος Ζερβό – Παπαδάτες», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη, μέχρι την 30-06-2012.
 6. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ.
 7. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 8. Έγκριση δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 9. Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμο Ηγουμενίτσας για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για το έτος 2012, με δικές του διαδικασίες.
 10. Έγκριση μετακίνησης του Ηλία Δακούκη, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή του στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), και θα διεξαχθεί στη  Θεσσαλονίκη από 19-12-2011 έως 23-12-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 11. Έγκριση δαπάνης ποσού 620,00 €, που αφορά στα έξοδα μετακίνησης του Ευθυμίου Χρήστου, Προϊσταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 20-11-2011 έως 25-11-2011 για επιμόρφωση σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
 12. Παροχή εξουσιοδότησης στο ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ του Δήμο Αρταίων για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων και ελαιολιπαντικών  έτους 2012.
 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 14. Έγκριση δαπάνης για την διανομή παράβολων σε υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για το χρονικό διάστημα από 1-12-2010 μέχρι 30-11-2011, σύμφωνα με το  άρθρο 13 του Ν.3325/2005 και την Υ.Α. αριθμ. Φ15/ΟΙΚ.78/614/2005 απόφαση.
 15. Έγκριση δαπάνης βάσει της από 21-11-2008 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Άρτας, του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π.Η. ΑΕ) & του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), σχετικά με τη σύνταξη μελέτης για τον ενεργειακό Σχεδιασμό του 7ου Δημοτικού Σχολείου & του 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας.
 16. Έγκριση δαπάνης για την σύμβαση υποστήριξης λογισμικού (Πρόγραμμα Μισθοδοσίας και παροχή συναφών υπηρεσιών) για τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας με την εταιρεία ΟΤS για το χρονικό διάστημα από 01-7-2011 μέχρι 31-12-2011 και δαπάνης για την προμήθεια εργαλείων Λογισμικού μαζικής ένταξης (εγκατάσταση & υποστήριξη) του ως άνω συστήματος Μισθοδοσίας με την εταιρεία ΟΤS.
 17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 18. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2012, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας.
 19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-11-2011 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισμού € 450.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 22-11-2011 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
 21. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή περίφραξης του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου Αλεξάνδρου Ε. Λάμπρου, μέχρι την 30-04-2012.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην  επαρχιακή οδό  Χαροκόπι – Γέφυρα Τσιμόβου» αναδόχου Βασίλειου Χριστιά  Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-02-2012.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Σωσίνου», αναδόχου Καφτάνη Αντωνίου, μέχρι την 31-07-2012.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήματος Νερόμυλου Αμαράντου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 31-09-2012.
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, μέχρι την 30-05-2012.
 27. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (μειωτικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Σμυρτιάς», αναδόχου Κωνσταντίνου Βάββα.
 28. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός – υπερβατικός μόνο λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τμήμα διέλευσης του οικισμού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα.
 29. Συγκεκριμενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και παλαιοτέρων» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011 (2η Τροποποίηση).
 30. Έγκριση Γ’ τροποποίησης της κατανομής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση Διοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου.
 31. Απόφαση επί της από 25-10-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», κατά της αριθμ. πρωτ. 60014/5983/10-10-2011 Πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 32. Απόφαση επί της από 30-11-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», κατά της αριθμ. πρωτ. 71248/7176/18-11-2011 Πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 33. Απόφαση επί της από 01-1211-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», κατά του σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε., που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και υπογράφηκε με επιφύλαξη.
 34. Παροχή εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων και τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Ιδρύματά τους ώστε να προβούν στην προμήθεια τροφίμων, λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, κατά περίπτωση, , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με δικές του διαδικασίες για το έτος 2012.
 35. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2012.
 36. Έγκριση μετακίνησης της Ειρήνης Τριάρχη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, από 14 έως 16-12-2011 στην Αθήνα, για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο της «Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε.» σχετικά με την «Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου Γεωργίου Φάκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-03-2012.
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεμελίωσής του, στο Δ.Δ. Πλατανιών (Τσεριτσιάνων)  Δήμου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.», μέχρι την 30-07-2012.
 39. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέων τουαλετών και μετατροπής των παλαιών σε αίθουσες διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Κωστακιών», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΕΚ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 40. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Δ.Δ. Κορώνης του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση παρόδων των επαρχιακών οδών υπ’ αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση της αριθμ. 48/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.
 43. Έγκριση δαπανών για δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.
 44. Έγκριση μετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 12-12-2011 έως 16-12-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.