Συνεδριάζει την Τρίτη με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

igm_logo
igm_logoΚαλείστε να συμμετάσχετε με τηλεδιάσκεψη σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει την 5η Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
ΘΕΜΑ 1ο 
Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολογιακής πολιτικής του ΑΣΔΣΑ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 2ο 
Επανεξέταση των με αριθμ. 341/2018 και 121/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας.“ μέσω του μηχανισμού HELENA. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 3ο 
Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2020. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 4ο 
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2020. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 5ο 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2020. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 6ο 
Παροχή παγίας προκαταβολής στο Δήμο και στις Κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης στην Εταιρεία COSMOTE έκτασης της Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της ΔΕΥΑΗ για την υλοποίηση του έργου: ‘’ Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας’’. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ “ΠΑΚΠΠΟ” για την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας, επίβλεψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», με χρηματοδότηση ΠΔΕ ΥΠ. Εσωτερικών. 
-Εισηγήτρια: Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα – Πρόεδρος Δ.Σ. “ΠΑΚΠΠΟ”. 
ΘΕΜΑ 10ο 
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 11ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 119 . 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 12ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 38 . 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 13ο 
Παράταση της χρηματοδότησης των Δομών Κοινωνικής Παρέμβασης για την Φτώχεια στο πλαίσιο του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020 , Υποέργο : 
α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηγουμενίτσας» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002230 και κωδικός πρόσκλησης 27/2016 Α/Α ΟΠΣ 1564υου ΕΠ Ηπείρου, άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων». 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 14ο 
Παράταση της χρηματοδότησης των Δομών Κοινωνικής Παρέμβασης για την Φτώχεια στο πλαίσιο του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020, Υποέργο : 
β) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηγουμενίτσας» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002230 και κωδικός πρόσκλησης 27/2016 Α/Α ΟΠΣ 1564υου ΕΠ Ηπείρου, άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων». 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 15ο 
Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου Βασιλικού στην ΕΠΣ Θεσπρωτίας. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 16ο 
Έγκριση της με αριθμ. 18/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σελεύκειας. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 17ο 
Κατανομή Β’ δόσης 2020 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 18ο 
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’. 
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Δημοτική Σύμβουλος. 
ΘΕΜΑ 19ο 
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’. 
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Δημοτική Σύμβουλος. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ