Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Η 5η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 6η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρότασης της Τοπικής Κοινότητας Ξέχωρου για καθορισμό χρόνου εισόδου – εξόδου στον ορεινό θερινό βοσκότοπο ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΞΕΧΩΡΟΥ – Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

2. Συγκρότηση Επιτροπής εισαγωγής ζώων στις Δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης – Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φιλιατών για το έτος 2011- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μάνος Κωνσταντίνος