Συστάθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Ιωαννίνων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη,  συστάθηκε Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σύμφωνα με το ν. 4013/2011.

Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

  1. Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. ως πρόεδρο.
  2.  Εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ιωαννίνων. 
  3.  Εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. 

Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από την υπάλληλο  κ. Αλεξάνδρα Μαυριά, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Τσεπέλη  της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Πληροφορίες στο γραφείο 232 της Περιφέρειας, τηλ. 26510- 87232.

 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συσταθούν οι αντίστοιχες επιτροπές και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

·       Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα μέσα στα  όρια της οικείας Π.Ε. και ύστερα από σχετική ενυπόγραφη αναφορά ενός τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών (μισθωτή ή εκμισθωτή).

·       Ο νέος αυτός θεσμός δίνει την δυνατότητα στους ενοικιαστές ή τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το μίσθωμα μιας εμπορικής μίσθωσης δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, να προσφύγουν στην επιτροπή και να επιδιώξουν έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό για το ύψος του μισθίου.

·       Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αναφοράς:

  1. Να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος  και
  2. Να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή  χωρίς ανταπόκριση για την συγκεκριμένη μίσθωση.

·       Η επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις .

·       Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

·       Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, εκδίδεται από την επιτροπή πόρισμα, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Το πόρισμα λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια και εκτιμάται ελεύθερα.

·       Η έναρξη της διαδικασίας του συμβιβασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς. Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός η επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα.