Σχέδιο για την χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Τις διεθνείς πρακτικές χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων διερευνά η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ και με αυτό το θέμα προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης σχετικής μελέτης προς το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας – Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών.

Οι χώρες που θα επιλεγούν θα είναι τόσο εντός, όσο και εκτός ΕΕ και κύρια κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι η ύπαρξη ανεπτυγμένων συστημάτων υποστήριξης εξαγωγών καθώς και η υψηλή εξαγωγική επίδοση. Η μελέτη θα πρέπει να είναι έτοιμη σε δύο μήνες και ο προϋπολογισμός της μελέτης θα ανέλθει στο ποσό των 9.500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στην απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Σπυρίδων Ευσταθόπουλος αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεισφέρουν σχεδόν το 35% των εξαγωγών, έναντι 24% για τις ευρωπαϊκές.
Ωστόσο, πρόσφατα ξεκίνησε μια κάμψη της ανοδικής πορείας των ελληνικών εξαγωγών με μικρές διακυμάνσεις και σήμερα η πορεία των εξαγωγών δείχνει καθοδικές τάσεις. Αυτό οφείλεται σε πλήθος παραγόντων και προβλημάτων που θα πρέπει να εντοπισθούν, αναλυθούν και να επεξεργαστούν προτάσεις αντιμετώπισής τους.
Σύμφωνα με την απόφαση, κρίνεται συνεπώς αναγκαίο να εκπονηθεί μία μελέτη η οποία θα συγκεντρώσει και θα καταγράψει τους διαθέσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων από άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Απώτερος στόχος είναι από το σύνολο των μηχανισμών αυτών, να επιλεγούν, να αξιολογηθούν και να παρουσιαστούν χρηματοδοτικά εργαλεία/προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα της μελέτης πρόκειται να χρησιμεύσουν τόσο στην αξιολόγηση της επιλεγείσας μέχρι σήμερα πολιτικής όσο και στη διαμόρφωση της εξειδίκευσης της στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•    Συνοπτική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης. Παρουσίαση της εξαγωγικής επίδοσης επιλεγμένων χωρών.
•    Παρουσίαση επιλεγμένων διεθνών μηχανισμών χρηματοδότησης και παρουσίαση πρότασης για μηχανισμό χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.
Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν από τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας μέσα από το δίκτυο των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) επιλεγμένων χωρών (συγκέντρωση υλικού και τηλεφωνικές συνεντεύξεις), καθώς επίσης και έρευνα σε οργανισμούς-φορείς που θα υποδείξουν οι ίδιοι οι σύμβουλοι ΟΕΥ.
Σε δεύτερο επίπεδο, θα ακολουθηθεί διαδικασία δευτερογενούς έρευνας -κυρίως μέσω διαδικτύου- προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά που ενδεχομένως να έχουν προκύψει από το πρώτο στάδιο της έρευνας, καθώς και για να συγκεντρωθεί επιπλέον ποιοτική πληροφόρηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών χρηματοδότησης.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ

Τις διεθνείς πρακτικές χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων διερευνά η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ και με αυτό το θέμα προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης σχετικής μελέτης προς το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας – Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών.
 
Οι χώρες που θα επιλεγούν θα είναι τόσο εντός, όσο και εκτός ΕΕ και κύρια κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι η ύπαρξη ανεπτυγμένων συστημάτων υποστήριξης εξαγωγών καθώς και η υψηλή εξαγωγική επίδοση. Η μελέτη θα πρέπει να είναι έτοιμη σε δύο μήνες και ο προϋπολογισμός της μελέτης θα ανέλθει στο ποσό των 9.500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στην απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Σπυρίδων Ευσταθόπουλος αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεισφέρουν σχεδόν το 35% των εξαγωγών, έναντι 24% για τις ευρωπαϊκές.
Ωστόσο, πρόσφατα ξεκίνησε μια κάμψη της ανοδικής πορείας των ελληνικών εξαγωγών με μικρές διακυμάνσεις και σήμερα η πορεία των εξαγωγών δείχνει καθοδικές τάσεις. Αυτό οφείλεται σε πλήθος παραγόντων και προβλημάτων που θα πρέπει να εντοπισθούν, αναλυθούν και να επεξεργαστούν προτάσεις αντιμετώπισής τους.
Σύμφωνα με την απόφαση, κρίνεται συνεπώς αναγκαίο να εκπονηθεί μία μελέτη η οποία θα συγκεντρώσει και θα καταγράψει τους διαθέσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων από άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Απώτερος στόχος είναι από το σύνολο των μηχανισμών αυτών, να επιλεγούν, να αξιολογηθούν και να παρουσιαστούν χρηματοδοτικά εργαλεία/προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα της μελέτης πρόκειται να χρησιμεύσουν τόσο στην αξιολόγηση της επιλεγείσας μέχρι σήμερα πολιτικής όσο και στη διαμόρφωση της εξειδίκευσης της στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•    Συνοπτική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης. Παρουσίαση της εξαγωγικής επίδοσης επιλεγμένων χωρών.
•    Παρουσίαση επιλεγμένων διεθνών μηχανισμών χρηματοδότησης και παρουσίαση πρότασης για μηχανισμό χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.
Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν από τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας μέσα από το δίκτυο των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) επιλεγμένων χωρών (συγκέντρωση υλικού και τηλεφωνικές συνεντεύξεις), καθώς επίσης και έρευνα σε οργανισμούς-φορείς που θα υποδείξουν οι ίδιοι οι σύμβουλοι ΟΕΥ.
Σε δεύτερο επίπεδο, θα ακολουθηθεί διαδικασία δευτερογενούς έρευνας -κυρίως μέσω διαδικτύου- προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά που ενδεχομένως να έχουν προκύψει από το πρώτο στάδιο της έρευνας, καθώς και για να συγκεντρωθεί επιπλέον ποιοτική πληροφόρηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών χρηματοδότησης.

Πληροφορίες από ΑΠΕ