Σύσταση Επιτροπής Εμπορικών Μισθώσεων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

perifereia
Συστάθηκε η επιτροπή εμπορικών μισθώσεων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4013/2011 (άρθρο 15). Σε αυτήν συμμετέχουν τρία (3)μ

έλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους από:1. Εκπρόσωπους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.

2. Εκπρόσωπους της Πανελλήνιας Οσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.μο
3. Εκπρόσωπους του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας . 
Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα μέσα στα όρια της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ύστερα από σχετική ενυπόγραφη αναφορά ενός τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών (μισθωτή ή εκμισθωτή).
Ο νέος αυτός θεσμός δίνει την δυνατότητα στους ενοικιαστές ή τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το μίσθωμα μιας εμπορικής μίσθωσης δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, να προσφύγουν στην επιτροπή και να επιδιώξουν έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό για το ύψος του μισθίου.
Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αναφοράς: 
1. Να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος και
2. Να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την συγκεκριμένη μίσθωση.
Η επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις.
Εάν επιτευχθεί συμβιβασμό ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστικό.
Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, εκδίδεται από την επιτροπή πόρισμα, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Το πόρισμα λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήριο και εκτιμάται ελεύθερα.
Η έναρξη της διαδικασίας του συμβιβασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς. Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός η επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα
Συμβιβασμός που επιτυγχάνεται από τα δύο μέρη και εκτός διαδικασίας επικυρώνεται από την επιτροπή και επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού.    
Περισσότερες πληροφορίες  
Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Τμήμα Εμπορίου Τηλ, 2665099972-954
                                                                     
                                                                             Ο Αντιπεριφερειάρχης   
                                                                                   Π.Ε Θεσπρωτίας 
                                                                                Θωμάς  Πιτούλης