Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός 2023 στην επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας

igm_logo

Καλείστε σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας
που θα γίνει δια ζώσης στις 12 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00΄ για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :

1ο ΘΕΜΑ : Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητές: -Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος,
-Τσουμάνης Κων/νος – Αντιδήμαρχος.

2ο ΘΕΜΑ : Προϋπολογισμός Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: -Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

3ο ΘΕΜΑ : Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα και
τη συμμετοχή των Ρομά.
Εισηγητής: -Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος,
-Αναγνωστοπούλου Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός.

• Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τρίτη 13 Δεκεμβρίου) την ίδια ώρα, οπότε
θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. (παρ. 3 του άρθρου
78 του Ν.4555/18.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΚΟΣ