Τι αλλάζει στις μεταθέσεις και μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ

Στο Ν.4307/2014 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 246/15-11-2014), «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο. α. Της Απόφασης – Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις…… κ.λπ. και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται εκτός των άλλων διατάξεις, που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, 
Άρθρο 90
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 (Α’ 287) επιτρέπεται και η μετάταξη υπαλλήλων, που δεν έχουν διανύσει τη διετία της δοκιμαστικής υπηρεσίας, το δε πεδίο εφαρμογής αυτού περιλαμβάνει και μετατάξεις υπαλλήλων Δήμων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του ίδιου ή άλλου Δήμου και το αντίστροφο.
Κατά την αληθή έννοια της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του Ν.4250/2014 (Α’ 74), εφόσον η αίτηση του υπαλλήλου συνοδεύεται από σύμφωνα γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ενώ η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό Οργάνου του Φορέα προέλευσης είναι αρνητική, τότε λαμβάνεται υπόψη για τη μετάταξη η γνώμη που είναι ευνοϊκή για τον υπάλληλο.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν.4223/2013 (Α’ 287). 
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 90), αντιμετωπίζονται εν μέρει τα προβλήματα που είχαν δημιουργήσει Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε όσους εργαζόμενους μετακινήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4223/2013 (Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Πλην, όμως, στην πιο πάνω διάταξη δεν αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 90, το άρθρο 51 του Ν.4250/2014, ενώ δεν αναφέρονται ρητά τα Ιδρύματα των Ο.Τ.Α. και οι Σύνδεσμοι αυτών, γεγονός, που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Άρθρο 94
Απόσπαση υπαλλήλου Ο.Τ.Α.
Η παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.3584/2007 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό Οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής. 
Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη. 
Με την διάταξη αυτή (άρθρο 94) προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης από Ο.Τ.Α. σε άλλον Ο.Τ.Α., χωρίς να τίθεται πλέον η προϋπόθεση της συνυπηρέτησης με σύζυγο, ενώ απαιτείται απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό Οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης. 
Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΟΕ – ΟΤΑ