Υπαίθρια Διαφήμιση στο Δήμο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΣύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 20/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας) και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 (Υπαίθρια Διαφήμιση):

 16.1: Απαγορεύεται και σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαίθρια και δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους:

·         Α)Σε αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στο περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρους  φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

·         Β) Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασία τους  και παραδοσιακά κτήρια.

·         Γ) Σε κτήρια στα οποία στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες και υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

·         Δ) Σε κοιμητήρια, κτήρια  ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

·         Ε) Σε επιφάνειες τεχνικών φορέων του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

·         ΣΤ) Σε στοές κτιρίων.

·         Ζ) Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης, στύλους ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας κ.λ.π.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ:  1) μέχρι 20 τεμάχια 1.000,00 ΕΥΡΩ
                        2) εκτεταμένη           5.000,00 ΕΥΡΩ

16.2  Απαγορεύεται επίσης:   

·         Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους , στις προσόψεις των κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους.   Πρόστιμο: 500,00 ΕΥΡΩ

·               Ο διασκορπισμός διαφημιστικών – ενημερωτικών φειγ-βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους.

    Πρόστιμο:  μέχρι 100 τεμάχια   200,00 ΕΥΡΩ
                        εκτεταμένη              1.000,00 ΕΥΡΩ

Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή.

Επιπλέον οι υπαίτιοι, βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλει ο Δήμος.

Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,  Ελευθερίας 7 Ηγουμενίτσας 46100,  τηλ. 2665021150 & 2665021159.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας