ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

epimelitirioΑναφορικά με την λειτουργία του ΓΕΜΗ σας υπενθυμίζουμε ότι :

Α) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οφείλουν από 01.01.2015 να μεριμνούν για την εξόφληση των Ετήσιων Τελών Τήρησης Μερίδας στο ΓΕΜΗ1, είτε ηλεκτρονικά μέσω e-banking , είτε σε τραπεζικό οργανισμό με την επίδειξη του εντύπου πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ και το οποίο είναι (ανά έτος): για τις Ατομικές Επιχειρήσεις = 30€, για τις Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ) = 80€, ΙΚΕ-ΣΥΝ ΠΕ=100€, για τις Ε.Π.Ε = 150€, και για τις Α.Ε= 320€.

Επισημαίνουμε ότι τα τέλη ΓΕΜΗ εκτυπώνονται από την εφαρμογή του ΓΕΜΗ από τους ιδίους και εξοφλούνται μόνο μέσω τραπεζικών οργανισμών, κι όχι στο ταμείο του Επιμελητηρίου.

Τα ετήσια τέλη καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους ενώ έως το τέλος του έτους για τους νεοσύστατους υπόχρεους.

Τα τέλη που δεν καταβάλλονται θα αποστέλλονται στην Φορολογική Διοίκηση για Βεβαίωση και είσπραξη.

Β)  ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε, Ε.Ε)  & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ (πλήν Κεφαλαιουχικών) έχουν την υποχρέωση από 01.01.2015 ανάρτησης του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος1 στην μερίδα ΓΕΜΗ της επιχείρησης (κόστος 10€/ανάρτηση), εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Η ανάρτηση πραγματοποιείται μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ (https://services.businessportal.gr/):

1) από τον κάθε ενδιαφερόμενο, ή εναλλακτικά

2) από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου , εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οφειλές του προς αυτό.

Ομοίως υφίσταται η υποχρέωση ανάρτησης στο ΓΕΜΗ όλων των φορολογικών μεταβολών που επιφέρουν αλλαγές στα ακροθιγή στοιχεία μιας επιχείρησης (π.χ. Μεταβολή Εργασιών στην Δ.Ο.Υ. για αλλαγή έδρας, αλλαγή ή προσθήκη/κατάργηση αντικειμένου, ίδρυση/διακοπή υποκαταστήματος, αλλαγή εταίρων-εκπροσώπων, διακοπή εργασιών).  

 

Επισημαίνουμε ότι:

1) η απλή υποβολή αίτησης για ανάρτηση του πεδίου (Β) χωρίς την παράλληλη εξόφληση των αντίστοιχων τελών ΓΕΜΗ αίτησης, δεν ολοκληρώνει την διαδικασία ανάρτησης και κατά συνέπεια την υποχρέωση της επιχείρησης για δημοσιότητα.

2) η ΜΗ ανάρτηση των ανωτέρω, αποτελεί παράβαση του Ν.4314/2014 και βάση του αριθμ. 82 άρθρου του, επιφέρει πρόστιμο ύψους από 100 έως 10.000€ αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. Αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ για τον καθορισμό των κριτηρίων εφαρμογής των κυρώσεων.  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 26650/29480 έως 29488 (κ.κ. Γιώτη Χριστίνα, Μπιρμπίλη Χαρίκλεια).

Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

 

1. Σχετική νομοθεσία: ΚΥΑ 79752/2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014) άρθρο 2,3 & 5.