Μαύρη τρύπα 1,5 εκ. ευρώ στο Δήμο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΣτο 1.500.000 ευρώ εκτιμάται το έλλειμμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής να εισηγείται, στο Δημοτικό Συμβούλιου της Τετάρτης 1 Αυγούστου, την λήψη δανείου για την κάλυψή του.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναφέρει:

Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα 1.500.000,00 ευρώ, το οποίο είναι αδύνατο να καλυφθεί με περαιτέρω μείωση δαπανών αφού αυτό θα ισοδυναμούσε με αδυναμία λειτουργίας του Δήμου.

Πρέπει λοιπόν, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα αναμόρφωση του προϋπολογισμού να αναζητηθούν πρόσθετα έσοδα για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αναστασίου Μιχαήλ και κ. Λάμπρου Αλκιβιάδης δήλωσαν παρών κατά της συζήτηση του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τρίμηνου 2012, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας από την οποία προκύπτει η αναγκαιότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με μείωση των εσόδων τα οποία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν έως τη λήξη της χρήσεως και αντίστοιχη μείωση των δαπανών.

Επειδή όμως είναι αδύνατον ποσό μείωσης εσόδων 1.500.000,00 ευρώ να καλυφθεί με περαιτέρω μείωση δαπανών και επειδή ειδικά και μόνο για τους προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2012 έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14) οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους πριν την προσφυγή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων στους Κ.Α. που αφορά τα δάνεια το ποσό που αντιστοιχεί, αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31-12-2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα, προτείνουμε να καλυφθεί με λήψη δανείου αντίστοιχου ποσού 1.500.000,00 ευρώ, ύστερα από σχετική τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2012 από το Δημοτικό Συμβούλιο.