192 χιλιάδες άφησε ο Λάμποβος στο Δήμο Σουλίου

LAMP3Σημείο αναφοράς αποτέλεσε και φέτος ο «Λάμποβος» το παλιότερο παζάρι της Ηπείρου, το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Σουλίου.

Σε συνδυασμό με ένα πλήθος άλλων εκδηλώσεων, είχε ως αποτέλεσμα η Παραμυθιά να πλημμυρίσει από κόσμο, όλες τις ημέρες λειτουργίας του.

Παράλληλα όμως, σημαντικά είναι τα οφέλη και για τον τοπικό δήμο, που προχώρησε στη διοργάνωση.

Πριν καλά καλά πέσει η αυλαία του παζαριού, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων.

Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων που προέρχονται από μισθώσεις παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη, για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανέρχεται στο ποσό των 238.271,00 (διακόσιων τριάντα οχτώ χιλιάδων διακόσιων εβδομήντα ένα ευρώ).

Το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χημικές τουαλέτες WC), ανέρχεται στο ποσό των 45.952,66€ (σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα έξι λεπτών).

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 192.318,34 (εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες τριακόσια δέκα οχτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά).