Μέσω του ΣΕΣ 2014-2020: 15,6 δισ. ευρώ στις περιφέρειες

Στα 15,6 δισεκατομμύρα ευρώ αναμένεται να ανέλθουν τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν για υποδομές Μεταφορών, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς επίσης και για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία  μέσω του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 (ΣΕΣ 2014-2020).

Αυτό έγινε γνωστό ύστερα από την υπογραφή, από του υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη και του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων των 13 περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς και των δύο σχετικών τομεακών προγραμμάτων.

«Με την υπογραφή των αποφάσεων αυτών ανοίγει ο δρόμος έγκρισης των προγραμμάτων και η έναρξη υλοποίησης τους με προφανή αναπτυξιακά οφέλη για την χώρα την περίοδο 2014 – 2020» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους, οι κ.κ. Γιάννης Μανιάτης και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την υπογραφή των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

«Η έγκριση των προαναφερόμενων προγραμμάτων έγινε με γνώμονα τόσο την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, την ενίσχυση των υποδομών της, την μείωση της ανεργίας, τον εκσυγχρονισμό των δομών και μηχανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσο και την διασφάλιση του συνόλου των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας» επισήμαναν οι  υπουργοί.

Η συνδρομή της ΕΕ ανέρχεται σε περισσότερα από 12,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ποσά αναμένεται να συμπληρωθούν από δημόσιες δαπάνες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, για την έγκριση των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Προγραμμάτων του ΣΕΣ 2014-2020 τηρήθηκαν πλήρως οι προβλεπόμενες, από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, διαδικασίες δημοσιοποίησης και διαβούλευσης με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες μέσω των περιφερειακών συμβουλίων.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης ανέφερε: «Με την υπογραφή αυτών των Αποφάσεων Έγκρισης των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εισάγεται ένας μηχανισμός διαχείρισης και υλοποίησης για την ανταπόκριση κάθε προγράμματος στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις κατά την εφαρμογή του και προβλέπονται μέτρα, όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία των εδαφών, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Τέλος, όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων, η συνολική δημόσια δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της ΕΕ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα  Ανταγωνίστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία πρόκειται να ανέλθει στα 4,66 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αντιστοίχως για το πρόγραμμα υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στα 5,18 δισ. ευρώ.

πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ