Αυξήθηκαν οι πιστώσεις για τους νέους αγρότες, εντάσσονται στο πρόγραμμα και οι επιλαχόντες του έτους 2014

“Δημοσιοποίηση Απόφασης για τη διάθεση πρόσθετων πιστώσεων για τη 2η Πρόσκληση έτους 2014, του Προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»”

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. 22151/05-11-2014 ΥΑ με θέμα:

“3η Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β’/2013) «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014»”, το ποσό που προβλέπεται για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων το έτος 2014 για το Μέτρο 112 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 και σε εφαρμογή της αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ, αυξάνεται σε 198.000.000€.

Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ανέρχονται πλέον σε 5.387.000€, δίνοντας τη δυνατότητα να κριθούν ως δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2014, υποψήφιοι οι οποίοι αρχικά εντάχτηκαν στην κατηγορία των επιλαχόντων. Οι εν λόγω δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί θα κληθούν μέσω της υπηρεσίας μας να υπογράψουν και να παραλάβουν τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ