Προϋπολογισμός 2015: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει ο φτωχός συγγενής της πολιτείας

Στην Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2015, που κατατέθηκε στη Βουλή, από τον Υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, αναφέρονται οι προβλεπόμενες πιστώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ Βαθμού καθώς και οι προβλέψεις για το 2015.

Οι πόροι των Δήμων

Συγκεκριμένα, για το 2015, προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση, ύψους 150,4 εκ. €, για την ενίσχυση των Δήμων, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων (το αντίστοιχο ποσό ήταν 187,9 εκ. € το 2014).

Οι συνολικές πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό για τους Δήμους, το 2014, εκτιμώνται στο ποσό των 2.735,1 εκ. €, μειωμένες έναντι του Προϋπολογισμού κατά 48 εκ. €. Η μείωση αυτή οφείλεται στην επίπτωση του μέτρου διαθεσιμότητας – κινητικότητας των υπαλλήλων των Δήμων.

Το 2015 προβλέπονται πιστώσεις (ΚΑΠ, οφειλές παρελθόντων ετών και ειδική επιχορήγηση) ύψους 2.571,6 εκ. €, μειωμένες έναντι των εκτιμήσεων 2014 κατά το ποσό των 163,5 εκ. €, λόγω της εφαρμογή τους μέτρου της διαθεσιμότητας – κινητικότητας των υπαλλήλων των Δήμων, σε ετήσια βάση, καθώς και της μεταβίβασης της αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών από τους Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού στους Ο.Τ.Α. β’ Βαθμού.

Οι πόροι των Περιφερειών 


Επίσης, και για τις Περιφέρειες, έχει προβλεφθεί επιπλέον ειδική επιχορήγηση, ύψους 78,0 εκ. € από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για το 2015 (το αντίστοιχο ποσό ήταν 83,9 εκ. € για το 2014).

Οι συνολικές πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες εκτιμώνται στο ποσό των 517,6 εκ. € για το 2014.

Για το 2015, οι προβλεπόμενοι πόροι ανέρχονται στο ποσό των 665,4 εκ. €, αυξημένοι κατά 147,8 εκ. €, κυρίως λόγω της μεταβιβαζόμενης από τους Δήμους αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών. 

Προβλέψεις 2015 – Τα έσοδα και τα έξοδα


Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το 2015, προκύπτει θετικό δημοσιονομικό ύψους 863 εκ. €, περιλαμβανομένου και του αποτελέσματος των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α., βελτιωμένο κατά 11 εκ. €, έναντι του στόχου στο ΜΠΔΣ 2015 – 2018.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπονται στα 7.427 εκ. €, μειωμένα έναντι του 2014 λόγω της ετήσιας επίπτωσης του μέτρου της διαθεσιμότητας – κινητικότητας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού θα ανέλθουν στο ποσό των 2.937 εκ. € και του ΠΔΕ ΣΕ 1.425 εκ. €.

Τα λοιπά έσοδα προβλέπεται ότι, θα ανέλθουν στα 2.339 εκ. €, αυξημένα έναντι του 2014. 

Καθοριστική επίδραση στη βελτίωση της εικόνας των λοιπών εσόδων έχει και η εφαρμογή της ρύθμισης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.

Τα συνολικά έξοδα προβλέπονται μειωμένα έναντι του 2014 και θα ανέλθουν στα 6.718 εκ. €.

Οι αμοιβές προσωπικού προβλέπονται μειωμένες λόγω της μεταφοράς προσωπικού των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας – κινητικότητας. 

Η επενδυτική δαπάνη εμφανίζεται μειωμένη λόγω των μειωμένων εσόδων του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τέλος, οι λειτουργικές δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μειωμένες έναντι του 2014, στοιχείο που αναδεικνύει την προσπάθεια για εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους των Ο.Τ.Α.